Trắc nghiệm Review 3 Kĩ năng nghe Tiếng Anh 12 mới

Đề bài

Câu 1 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Listen to the audio and match the speaker with the correct job. You can listen twice.

tour guide
pilot
nurse
tourist
dentist
shop assistant
doctor
1. Speaker A works as a .....
2. Speaker B works as a .....
3. Speaker C works as a .....
4. Speaker D works as a .....
5. Speaker E works as a .....
Câu 2 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Listen to the speech and decide whether each statement is TRUE or FALSE.

1. The new species was found on the French island of Levant. 

Đúng
Sai

2. The captured cat-fox was over a meter in length from head to tail.   

Đúng
Sai

3. Islanders are not happy that the cat-fox comes from their island.

Đúng
Sai

4. The cat-fox could have come from the Middle East over 8,500 years ago.

Đúng
Sai

5. Scientists need to look at the DNA of the cat-fox.    

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Listen to the audio and match the speaker with the correct job. You can listen twice.

tour guide
pilot
nurse
tourist
dentist
shop assistant
doctor
1. Speaker A works as a .....
2. Speaker B works as a .....
3. Speaker C works as a .....
4. Speaker D works as a .....
5. Speaker E works as a .....
Đáp án
tour guide
pilot
nurse
tourist
dentist
shop assistant
doctor
1. Speaker A works as a
shop assistant

2. Speaker B works as a
tour guide

3. Speaker C works as a
dentist

4. Speaker D works as a
pilot

5. Speaker E works as a
nurse
Phương pháp giải :

Kiến thức: nghe hiểu

Lời giải chi tiết :

1. shop assistant

Thông tin: I work on Saturdays and in the school holidays. Saturdays are busy because that’s when everyone goes shopping. Our shop sells clothes and accessories for men, women and children. I work in the children’s department. It can be crazy sometimes, but it’s fun.

Tạm dịch: Tôi làm việc vào thứ bảy và những ngày nghỉ học. Thứ Bảy bận rộn vì đó là thời điểm mọi người đi mua sắm. Cửa hàng của chúng tôi bán quần áo và phụ kiện cho nam giới, phụ nữ và trẻ em. Tôi làm việc trong bộ phận trẻ em. Đôi khi nó có thể hơi điên rồ, nhưng nó rất thú vị.

 

2.  our guide
Thông tin: I work during my summer holidays when I’m not at university. Oxford has thousands of tourists in the summer, so it’s easy to find a job as a tour guide. I take tourists to visit the university colleges and then we go down to the river. We go along the river on a boat. The tourists love the boat trip, but last summer one tourist fell in the river! I love meeting people from all over the world.

Tạm dịch: Tôi thích công việc của mình, nhưng nhiều người không thích gặp tôi vì họ ghét nha sĩ. Đôi khi đó là công việc rất hỗ trợ, nhưng thật tuyệt khi giúp đỡ mọi người khi họ gặp khó khăn. Chăm sóc răng của bạn là rất quan trọng.

3. dentist
Thông tin: I like my job, but lots of people don’t like coming to see me because they hate dentists. Sometimes it’s very hard work, but it’s great to help people when they have a problem. It’s so important to look after your teeth.

Tạm dịch: Tôi thích công việc của mình, nhưng nhiều người không thích đến gặp tôi vì họ ghét nha sĩ. Đôi khi đó là công việc rất vất vả, nhưng thật tuyệt khi giúp đỡ mọi người khi họ gặp khó khăn. Chăm sóc răng của bạn là rất quan trọng.

4. pilot
Thông tin: My job is very difficult, but I like it because I love flying. I fly planes that take people to different places on holiday. Most of the time I fly in Europe to places like Spain, Greece and Italy. The most difficult thing about my job is when the weather is bad. Snow and thunderstorms are the worst. The best thing is visiting different places.

Tạm dịch: Công việc của tôi rất khó khăn, nhưng tôi thích nó vì tôi yêu thích bay. Tôi lái máy bay đưa mọi người đến những nơi khác nhau vào kỳ nghỉ. Phần lớn thời gian tôi bay ở Châu Âu đến những nơi như Tây Ban Nha, Hy Lạp và Ý. Khó khăn nhất trong công việc của tôi là khi thời tiết xấu. Tuyết và giông bão là tồi tệ nhất. Điều tốt nhất là đến thăm những nơi khác nhau.

5. nurse
Thông tin: I work in a hospital in the city centre. It’s a very big hospital. I help the doctors with the patients. I give them their medicine and look after them when they feel ill. I love my job but I don’t like the uniform and sometimes I have to work at night.

Tạm dịch: Tôi làm việc trong một bệnh viện ở trung tâm thành phố. Đó là một bệnh viện rất lớn. Tôi giúp các bác sĩ với bệnh nhân. Tôi cho họ thuốc và chăm sóc họ khi họ cảm thấy ốm. Tôi yêu công việc của mình nhưng tôi không thích đồng phục và đôi khi tôi phải làm việc vào ban đêm.

Câu 2 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Listen to the speech and decide whether each statement is TRUE or FALSE.

1. The new species was found on the French island of Levant. 

Đúng
Sai

2. The captured cat-fox was over a meter in length from head to tail.   

Đúng
Sai

3. Islanders are not happy that the cat-fox comes from their island.

Đúng
Sai

4. The cat-fox could have come from the Middle East over 8,500 years ago.

Đúng
Sai

5. Scientists need to look at the DNA of the cat-fox.    

Đúng
Sai
Đáp án

1. The new species was found on the French island of Levant. 

Đúng
Sai

2. The captured cat-fox was over a meter in length from head to tail.   

Đúng
Sai

3. Islanders are not happy that the cat-fox comes from their island.

Đúng
Sai

4. The cat-fox could have come from the Middle East over 8,500 years ago.

Đúng
Sai

5. Scientists need to look at the DNA of the cat-fox.    

Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Kiến thức: nghe hiểu

Lời giải chi tiết :

1: The new species was found on the French island of Levant. (Loài mới được tìm thấy trên đảo Levant của Pháp.)

Thông tin: Wildlife experts have discovered an unusual animal that they believe could be a new species. The animal was found on the French island of Corsica.

Tạm dịch: Một nhà khoa học khác cho biết: "Bằng cách nhìn vào DNA của nó, chúng tôi có thể phân biệt nó với mèo rừng châu Âu. Nó gần với mèo rừng châu Phi, nhưng danh tính chính xác của nó vẫn còn phải được xác định."

=> FALSE

2: The captured cat-fox was over a meter in length from head to tail.  (Con mèo rừng bị bắt có chiều dài từ đầu đến đuôi hơn một mét.)

Thông tin: The captured cat-fox measured nearly 90 centimeters in length from head to tail.

Tạm dịch: Con mèo rừng bị bắt này có chiều dài gần 90 cm từ đầu đến đuôi.

=> FALSE

3: Islanders are not happy that the cat-fox comes from their island.( Người dân trên đảo không hài lòng vì con mèo rừng đến từ hòn đảo của họ.)

Thông tin: Corsicans are now happy and proud that their island is home to a new species of animal.

Tạm dịch: Người Corsicans giờ đây rất vui và tự hào rằng hòn đảo của họ là nơi sinh sống của một loài động vật mới.

=> FALSE

4: The cat-fox could have come from the Middle East over 8,500 years ago. (Mèo rừng có thể đến từ Trung Đông hơn 8.500 năm trước.)

Thông tin: Scientists believe that the cat comes from a little-known species that could have originated in Africa and the Middle East thousands of years ago.

Tạm dịch: Các nhà khoa học tin rằng con mèo đến từ một loài ít được biết đến có thể có nguồn gốc từ châu Phi và Trung Đông hàng nghìn năm trước.

=> TRUE

5: Scientists need to look at the DNA of the cat-fox. (Các nhà khoa học cần xem xét DNA của loài mèo rừng.)

Thông tin: Another scientist said: "By looking at its DNA, we could tell it apart from the European wildcat. It's close to the African forest cat, but its exact identity is still to be determined.”

Tạm dịch: Một nhà khoa học khác cho biết: "Bằng cách nhìn vào DNA của nó, chúng tôi có thể phân biệt nó với mèo rừng châu Âu. Nó gần với mèo rừng châu Phi, nhưng danh tính chính xác của nó vẫn còn phải được xác định."

=> TRUE

close