Trắc nghiệm Ngữ pháp Đại từ quan hệ which Tiếng Anh 12 mới

Đề bài

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Combine these sentences by using “which”.

The tree has lovely flowers. The tree stands near the gate of my house.


=> The tree

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Combine these sentences by using “which”

The book was a lovely story. I was reading it yesterday.


=> The book

Câu 3 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Combine these sentences by using “which”

She opened the cupboard. She kept her best glasses in there.


=> She opened

Câu 4 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Combine these sentences by using “which”

The phone is on the table. It belongs to An.


=> The phone

Câu 5 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Combine these sentences by using “which”

Nam loves books. They have happy endings.


=> Nam

Câu 6 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Combine these sentences by using “which”

New York is one of the largest cities in the USA. My sister is living in it.


=> New York

Câu 7 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Combine these sentences by using “which”

The radio was stolen. It was bought 35 years ago.


=> The radio

Câu 8 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Combine these sentences by using “which”

My father works in a hospital. It is quite far from my house.


=> My father works

Câu 9 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the sentences using the words given.

John always likes watching TV all days. That dissatisfies his mother.


=> John always likes watching TV all days,

Câu 10 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the sentences using the words given.

Mary forgot finishing her project. It affects badly the company’s plan.


=> Mary forgot finishing her project,

Câu 11 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the sentences using the words given.

I tried my best to get higher scores. It helped me receive a scholarship last year.


=> I tried my best to get higher scores,

Câu 12 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the sentences using the words given.

Our teacher asked us to do homework regularly. This creates our good study habits.


=> Our teacher asked us to do homework regularly,

Câu 13 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the sentences using the words given.

We refuse to eat more vegetable. My mother doesn’t satisfy with this.


=> We refuse to eat more vegetable,

Câu 14 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the sentences using the words given.

My sister loved an unemployed man. My parents did not approve of it.


=> My sister loved an unemployed man,

Câu 15 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the sentences using the words given

He has dreamt of becoming a pilot. It sounds very unreachable.


=> He has dreamt of becoming a pilot,

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Combine these sentences by using “which”.

The tree has lovely flowers. The tree stands near the gate of my house.


=> The tree

Đáp án

The tree has lovely flowers. The tree stands near the gate of my house.


=> The tree

Phương pháp giải :

Kiến thức: mệnh đề quan hệ

Lời giải chi tiết :

Danh từ chỉ vật chung của 2 câu là “the tree”

Cách chuyển: Chọn câu 1 là mệnh đề chính. Thay danh từ ở câu 2 bằng which rồi ghép mệnh đề quan hệ vào sau danh từ “the tree” ở câu 1

The tree has lovely flowers. The tree stands near the gate of my house.

=> The tree which stands near the gate of my house has lovely flowers.

Tạm dịch: Cái cây gần cổng nhà em có những bông hoa đẹp.

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Combine these sentences by using “which”

The book was a lovely story. I was reading it yesterday.


=> The book

Đáp án

The book was a lovely story. I was reading it yesterday.


=> The book

Phương pháp giải :

Kiến thức: mệnh đề quan hệ

Lời giải chi tiết :

Danh từ chỉ vật chung của 2 câu là “the book” (it)

Cách chuyển: Chọn câu 1 là mệnh đề chính vì “the book” làm chủ ngữ. Vì “it” (the book) làm tân ngữ ở câu 2 nên ta bỏ “it” rồi thêm which vào đầu câu 2 rồi ghép mệnh đề quan hệ mới tạo vào sau danh từ “the book” ở câu 1

The book was a lovely story. I was reading it yesterday.

=> The book which I was reading yesterday was a lovely story.

Tạm dịch: Cuốn sách mà tôi đã đọc ngày hôm qua là một câu chuyện đáng yêu.

Câu 3 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Combine these sentences by using “which”

She opened the cupboard. She kept her best glasses in there.


=> She opened

Đáp án

She opened the cupboard. She kept her best glasses in there.


=> She opened

Phương pháp giải :

Kiến thức: mệnh đề quan hệ

Lời giải chi tiết :

Danh từ chỉ vật chung của 2 câu là “the cupboard” (there)

Cách chuyển: Chọn câu 1 là mệnh đề chính. Bỏ danh từ ở câu 2 và thêm which vào đầu câu 2 rồi ghép mệnh đề quan hệ mới tạo vào sau danh từ “the cupboard” ở câu 1

She opened the cupboard. She kept her best glasses in there.

=> She opened the cupboard which she kept her best glasses in. / She opened the cupboard in which she kept her best glasses.

Câu 4 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Combine these sentences by using “which”

The phone is on the table. It belongs to An.


=> The phone

Đáp án

The phone is on the table. It belongs to An.


=> The phone

Phương pháp giải :

Kiến thức: mệnh đề quan hệ

Lời giải chi tiết :

Danh từ chỉ vật chung của 2 câu là “the phone” (it)

Cách chuyển: Chọn câu 1 là mệnh đề chính. Thay danh từ ở câu 2 bằng which rồi ghép mệnh đề quan hệ vào sau danh từ “the phone” ở câu 1

The phone is on the table. It belongs to An.

=> The phone which belongs to An is on the table.

Tạm dịch: Chiếc điện thoại của An đang để trên bàn.

Câu 5 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Combine these sentences by using “which”

Nam loves books. They have happy endings.


=> Nam

Đáp án

Nam loves books. They have happy endings.


=> Nam

Phương pháp giải :

Kiến thức: mệnh đề quan hệ

Lời giải chi tiết :

Danh từ chỉ vật chung của 2 câu là “stories” (they)

Cách chuyển: Chọn câu 1 là mệnh đề chính. Danh từ chung đóng vai trò chủ ngữ trong câu 2 nên ta thay danh từ ở câu 2 bằng which rồi ghép mệnh đề quan hệ vào sau danh từ “books” ở câu 1

Nam loves stories. They have happy endings.

=> Nam loves books which have happy endings.

Tạm dịch: Nam thích những quyển chuyện mà có kết thúc đẹp.

Câu 6 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Combine these sentences by using “which”

New York is one of the largest cities in the USA. My sister is living in it.


=> New York

Đáp án

New York is one of the largest cities in the USA. My sister is living in it.


=> New York

Phương pháp giải :

Kiến thức: mệnh đề quan hệ

Lời giải chi tiết :

Danh từ chỉ vật chung của 2 câu là “New York” (it)

Cách chuyển: Chọn câu 1 là mệnh đề chính. Bỏ danh từ ở câu 2 và thêm which vào đầu câu 2 rồi ghép mệnh đề quan hệ mới tạo vào sau danh từ “New York” ở câu 1

New York is one of the largest cities in the USA. My sister is living in it.

=> New York which my sister is living in is one of the largest cities in the USA. / New York in which my sister is living is one of the largest cities in the USA.

Tạm  dịch: New York mà em gái tôi đang sống là một trong những thành phố lớn nhất ở Hoa Kỳ.

Câu 7 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Combine these sentences by using “which”

The radio was stolen. It was bought 35 years ago.


=> The radio

Đáp án

The radio was stolen. It was bought 35 years ago.


=> The radio

Phương pháp giải :

Kiến thức: mệnh đề quan hệ

Lời giải chi tiết :

Danh từ chỉ vật chung của 2 câu là “the radio” (it)

Cách chuyển: Chọn câu 1 là mệnh đề chính. Thay danh từ ở câu 2 bằng which rồi ghép mệnh đề quan hệ vào sau danh từ “New York” ở câu 1

The radio was stolen. It was bought 35 years ago.

=> The radio which was bought 35 years ago was stolen.

Tạm dịch: Chiếc radio được mua cách đây 35 năm đã bị đánh cắp.

Câu 8 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Combine these sentences by using “which”

My father works in a hospital. It is quite far from my house.


=> My father works

Đáp án

My father works in a hospital. It is quite far from my house.


=> My father works

Phương pháp giải :

Kiến thức: mệnh đề quan hệ

Lời giải chi tiết :

Danh từ chỉ vật chung của 2 câu là “a hospital” (it)

Cách chuyển: Chọn câu 1 là mệnh đề chính. Thay danh từ ở câu 2 bằng which rồi ghép mệnh đề quan hệ vào sau danh từ “a hospital” ở câu 1

My father works in a hospital. It is quite far from my house.

=> My father works in a hospital which is quite far from my house.

Tạm dịch: Cha tôi làm việc trong một bệnh viện khá xa nhà tôi.

Câu 9 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the sentences using the words given.

John always likes watching TV all days. That dissatisfies his mother.


=> John always likes watching TV all days,

Đáp án

John always likes watching TV all days. That dissatisfies his mother.


=> John always likes watching TV all days,

Phương pháp giải :

Kiến thức: mệnh đề quan hệ với which

Lời giải chi tiết :

Dùng which để thay thế cho nghĩa cả mệnh đề phía trước dấu phẩy

Cách chuyển: Xác định từ mang nghĩa thay thế cho cả câu trước là “that”. Vì “that” là chủ ngữ câu 2 nên ta thay “that” bằng which rồi ghép mệnh đề quan hệ vào sau dấu phẩy

John always likes watching TV all days. That dissatisfies his mother.

=> John always likes watching TV all days, which dissatisfies his mother.

Tạm dịch: John luôn thích xem TV cả ngày, điều này khiến mẹ anh không hài lòng.

Câu 10 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the sentences using the words given.

Mary forgot finishing her project. It affects badly the company’s plan.


=> Mary forgot finishing her project,

Đáp án

Mary forgot finishing her project. It affects badly the company’s plan.


=> Mary forgot finishing her project,

Phương pháp giải :

Kiến thức: mệnh đề quan hệ với which

Lời giải chi tiết :

Dùng which để thay thế cho nghĩa cả mệnh đề phía trước dấu phẩy

Cách chuyển: Xác định từ mang nghĩa thay thế cho cả câu trước là “it”. Vì “it” là chủ ngữ nên ta thay “it” bằng which rồi ghép mệnh đề quan hệ vào sau dấu phẩy

Mary forgot finishing her project. It affects badly the company’s plan.

=> Mary forgot finishing her project, which affects badly the company’s plan.

Tạm dịch: Mary đã quên hoàn thành dự án của mình, điều này ảnh hưởng không tốt đến kế hoạch của công ty.

Câu 11 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the sentences using the words given.

I tried my best to get higher scores. It helped me receive a scholarship last year.


=> I tried my best to get higher scores,

Đáp án

I tried my best to get higher scores. It helped me receive a scholarship last year.


=> I tried my best to get higher scores,

Phương pháp giải :

Kiến thức: mệnh đề quan hệ với which

Lời giải chi tiết :

Dùng which để thay thế cho nghĩa cả mệnh đề phía trước dấu phẩy

Cách chuyển: Xác định từ mang nghĩa thay thế cho cả câu trước là “it”. Vì “it” là chủ ngữ nên ta thay “it” bằng which rồi ghép mệnh đề quan hệ vào sau dấu phẩy

I tried my best to get higher scores. It helped me receive a scholarship last year.

=> I tried my best to get higher scores, which helped me receive a scholarship last year.

Tạm dịch: Tôi đã cố gắng hết sức để đạt được điểm số cao hơn, điều này đã giúp tôi nhận được học bổng vào năm ngoái.

Câu 12 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the sentences using the words given.

Our teacher asked us to do homework regularly. This creates our good study habits.


=> Our teacher asked us to do homework regularly,

Đáp án

Our teacher asked us to do homework regularly. This creates our good study habits.


=> Our teacher asked us to do homework regularly,

Phương pháp giải :

Kiến thức: mệnh đề quan hệ với which

Lời giải chi tiết :

Dùng which để thay thế cho nghĩa cả mệnh đề phía trước dấu phẩy

Cách chuyển: Xác định từ mang nghĩa thay thế cho cả câu trước là “this”. Vì “this” là chủ ngữ nên ta thay “this” bằng which rồi ghép mệnh đề quan hệ vào sau dấu phẩy

Our teacher asked us to do homework regularly. This creates our good study habits.

=> Our teacher asked us to do homework regularly, which creates our good study habits.

Tạm dịch: Giáo viên yêu cầu chúng tôi làm bài tập về nhà thường xuyên, điều này tạo cho chúng tôi thói quen học tập tốt.

Câu 13 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the sentences using the words given.

We refuse to eat more vegetable. My mother doesn’t satisfy with this.


=> We refuse to eat more vegetable,

Đáp án

We refuse to eat more vegetable. My mother doesn’t satisfy with this.


=> We refuse to eat more vegetable,

Phương pháp giải :

Kiến thức: mệnh đề quan hệ với which

Lời giải chi tiết :

Dùng which để thay thế cho nghĩa cả mệnh đề phía trước dấu phẩy

Cách chuyển: Xác định từ mang nghĩa thay thế cho cả câu trước là “this”. Vì “it” làm tân ngữ câu sau nên ta bỏ “it”, thêm which vào đầu câu 2 rồi ghép mệnh đề quan hệ vào sau dấu phẩy

We refuse to eat more vegetable. My mother doesn’t satisfy with this.

=> We refuse to eat more vegetable, which my mother doesn’t satisfy with.

Tạm dịch: Chúng tôi từ chối ăn thêm rau, điều này mẹ tôi không hài lòng chút nào.

Câu 14 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the sentences using the words given.

My sister loved an unemployed man. My parents did not approve of it.


=> My sister loved an unemployed man,

Đáp án

My sister loved an unemployed man. My parents did not approve of it.


=> My sister loved an unemployed man,

Phương pháp giải :

Kiến thức: mệnh đề quan hệ với which

Lời giải chi tiết :

Dùng which để thay thế cho nghĩa cả mệnh đề phía trước dấu phẩy

Cách chuyển: Xác định chủ ngữ mang nghĩa thay thế cho cả câu trước là “it”. Vì “it” làm tân ngữ câu sau nên ta bỏ “it”, thêm which vào đầu câu 2 rồi ghép mệnh đề quan hệ vào sau dấu phẩy

My sister loved an unemployed man. My parents did not approve of it.

=> My sister loved an unemployed man, which my parents did not approve of.

Tạm dịch: Chị tôi yêu một người đàn ông thất nghiệp, điều này không được bố mẹ tôi ủng hộ

Câu 15 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the sentences using the words given

He has dreamt of becoming a pilot. It sounds very unreachable.


=> He has dreamt of becoming a pilot,

Đáp án

He has dreamt of becoming a pilot. It sounds very unreachable.


=> He has dreamt of becoming a pilot,

Phương pháp giải :

Kiến thức: mệnh đề quan hệ với which

Lời giải chi tiết :

Dùng which để thay thế cho nghĩa cả mệnh đề phía trước dấu phẩy

Cách chuyển: Xác định từ mang nghĩa thay thế cho cả câu trước là “it”. Vì “it” là chủ ngữ nên ta thay “it” bằng which rồi ghép mệnh đề quan hệ vào sau dấu phẩy

He has dreamt of becoming a pilot. It sounds very unreachable.

=> He has dreamt of becoming a pilot, which sounds very unreachable.

Tạm dịch: Anh ấy đã mơ ước trở thành một phi công, điều này nghe có vẻ rất khó đạt được.

close