Trắc nghiệm Kĩ năng nghe Unit 3 Tiếng Anh 12 mới

Đề bài

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Listen and fill in the blanks to complete the passage.

I hate pollution. It (1)

me really angry. I think pollution is greed. 


People don’t care about the environment so they pollute the air just to 


make (2)

of money. Big companies are the worst.

They pretend they’re not polluting. They have the money to say they are “green”.

Pollution affects us all. We are all less healthy because of

companies that pollute the air or our rivers. Everybody (3) 

to think about how we can reduce the

of pollution we


Not using the car when we can walk is one way. Turning


off lights we don’t need is (6)

Barack Obama says he’s going


do his (7)

to help the Earth. I really hope he does because if


pollution gets any worse, we’ll be in (8)

big trouble.

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Listen and choose the best answer.

1. According to the speaker, greenhouse gases are produced by _____.

2. Which of these things is a greenhouse gas?              


3. Which of these predictions about climate change does the speaker mention?


4. Which of these ways to generate power provides a clean source of energy?


5. Which of these things can help reduce levels of carbon dioxide?

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Listen and fill in the blanks to complete the passage.

I hate pollution. It (1)

me really angry. I think pollution is greed. 


People don’t care about the environment so they pollute the air just to 


make (2)

of money. Big companies are the worst.

They pretend they’re not polluting. They have the money to say they are “green”.

Pollution affects us all. We are all less healthy because of

companies that pollute the air or our rivers. Everybody (3) 

to think about how we can reduce the

of pollution we


Not using the car when we can walk is one way. Turning


off lights we don’t need is (6)

Barack Obama says he’s going


do his (7)

to help the Earth. I really hope he does because if


pollution gets any worse, we’ll be in (8)

big trouble.

Đáp án

I hate pollution. It (1)

me really angry. I think pollution is greed. 


People don’t care about the environment so they pollute the air just to 


make (2)

of money. Big companies are the worst.

They pretend they’re not polluting. They have the money to say they are “green”.

Pollution affects us all. We are all less healthy because of

companies that pollute the air or our rivers. Everybody (3) 

to think about how we can reduce the

of pollution we


Not using the car when we can walk is one way. Turning


off lights we don’t need is (6)

Barack Obama says he’s going


do his (7)

to help the Earth. I really hope he does because if


pollution gets any worse, we’ll be in (8)

big trouble.

Phương pháp giải :

Kiến thức: Nghe hiểu

Lời giải chi tiết :

(1) makes

Giải thích: chủ ngữ số ít nên phải chia động từ số ít

(2) lots

Giải thích lots of money: nhiều tiền

(3) needs

Giải thích: chủ ngữ số ít nên phải chia động từ số ít

(4) amount

Giải thích: the/ a amount of N: một lượng….

(5) create

Giải thích: chủ ngữ số nhiều nên phải chia động từ số nhiều

(6) another

Giải thích: another (+ N): khác, một cái gì khác

(7) best

Giải thích: do one’s best: làm hết sức mình

(8) seriously

Giải thích:

Cấu trúc trạng từ nhấn mạnh cho tính từ: adv + adj + N

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Listen and choose the best answer.

1. According to the speaker, greenhouse gases are produced by _____.

2. Which of these things is a greenhouse gas?              


3. Which of these predictions about climate change does the speaker mention?


4. Which of these ways to generate power provides a clean source of energy?


5. Which of these things can help reduce levels of carbon dioxide?

Đáp án

1. According to the speaker, greenhouse gases are produced by _____.

2. Which of these things is a greenhouse gas?              


3. Which of these predictions about climate change does the speaker mention?


4. Which of these ways to generate power provides a clean source of energy?


5. Which of these things can help reduce levels of carbon dioxide?

Phương pháp giải :

Kiến thức: Nghe hiểu

Lời giải chi tiết :

1. Theo diễn giả, khí nhà kính được tạo ra bởi _____.

A. nhiệt từ mặt trời

B. hành động của con người

C. tia sáng mặt trời và cả hành động của con người

D.video không nói

Thông tin:

In the atmosphere greenhouse gases like carbon dioxide trap this heat and keep it from escaping back to outer space.

People all over the world are adding extra carbon dioxide to the atmosphere.

All of this extra carbon dioxide is trapping more heat in the atmosphere, making the earth warmer and causing other climate changes too. 

Tạm dịch:

Trong khí quyển, các khí nhà kính như carbon dioxide giữ nhiệt này và ngăn nó thoát ra ngoài không gian.

Mọi người trên khắp thế giới đang bổ sung thêm carbon dioxide vào bầu khí quyển.

Tất cả lượng carbon dioxide dư thừa này đang giữ nhiệt nhiều hơn trong khí quyển, làm cho trái đất ấm hơn và gây ra những thay đổi khí hậu khác.

2. Vật nào trong số những thứ này là khí nhà kính?

A. cacbon monoxit

B. khí cacbonic

C. ôxy

D. video không nói

Thông tin: dựa vào câu 1

3. Diễn giả đề cập đến dự đoán nào về biến đổi khí hậu?

A. Nếu hành tinh nóng lên, thì gấu Bắc Cực sẽ bị tuyệt chủng.

B. Nếu hành tinh nóng lên, chúng ta có thể mong đợi nhiều trận lụt hơn.

C. Nếu các hành tinh nóng lên, thì nhiên liệu sẽ trở nên ít tốn kém hơn.

D. Nếu hành tinh nóng lên thì mực nước biển sẽ dâng cao.

Thông tin: Well, if the planet it keeps getting warmer we can expect more powerful storms and more flooding droughts and heat waves. 

Tạm dịch: Chà, nếu hành tinh này tiếp tục ấm lên, chúng ta có thể mong đợi nhiều cơn bão mạnh hơn và lũ lụt hạn hán và sóng nhiệt nhiều hơn.

4. Cách nào trong số các cách phát điện này mang lại nguồn năng lượng sạch?

A. khí ga

B dầu

C. than đá

D. năng lượng gió

Thông tin: “We can put less carbon dioxide into the atmosphere if we generate electricity from clean sources like solar and wind power instead of burning coal oil or gas.”

Tạm dịch: Chúng ta có thể đưa ít carbon dioxide vào khí quyển hơn nếu chúng ta tạo ra điện từ các nguồn sạch như năng lượng mặt trời và năng lượng gió thay vì đốt dầu hoặc khí đốt than đá.

5. Những điều nào sau đây có thể giúp giảm mức độ khí cacbonic?

A. lái xe đi làm

B. sưởi ấm bằng than đá thay cho khí đốt

C. sử dụng phương tiện công cộng

D. để TV của bạn ở chế độ chờ, thay vì tắt nó

Thông tin: We can also drive less use public transportation and choose cars that go further using less gas. 

Tạm dịch: Chúng ta cũng có thể lái xe ít sử dụng phương tiện công cộng hơn và chọn những chiếc xe đi xa hơn, sử dụng ít xăng hơn.

Transcript:

Climate change has been in the news for years. But what is it and how will it affect us? To understand climate change, you first need to know about the greenhouse effect. The earth gets heat from the sun. In the atmosphere greenhouse gases like carbon dioxide trap this heat and keep it from escaping back to outer space. Trapping some heat in the atmosphere is a good thing because it keeps the planet warm enough for us to live. But there's a problem. People all over the world are adding extra carbon dioxide to the atmosphere. That's because today we burn fossil fuels like coal oil and gas to do many of our everyday activities like driving our cars using our computers and heating our homes. All of this extra carbon dioxide is trapping more heat in the atmosphere, making the earth warmer and causing other climate changes too. 

The signs of climate change are all around us. Temperatures are getting warmer. Giant ice sheets are melting and the oceans are rising. In many places flowers are blooming earlier. Snow is melting sooner and birds aren't flying as far south for the winter. So why does this matter?  Well, if the planet it keeps getting warmer we can expect more powerful storms and more flooding droughts and heat waves. And these changes could cause additional problems like the spread of certain diseases, more wildfires and food water shortages. Climate changes could put entire ecosystems like coral reefs in danger and many plants and animals could become extinct. 

The good news is that we can take action. We can put less carbon dioxide into the atmosphere if we generate electricity from clean sources like solar and wind power instead of burning coal oil or gas. We can also drive less use public transportation and choose cars that go further using less gas. And you can do your part. Reduce your energy use by turning off the lights, the computer and the TV when you're not using them and walk or ride your bike to work or school. By making smart choices and working together, we can make a difference. Check out the rest of this website to learn more about the causes and effects of climate change as well as the practical solutions that can help protect our planet's future.

close