Trắc nghiệm Review 2 Ngữ âm Tiếng Anh 12 mới

Đề bài

Câu 1 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently form that of the rest.

 • A

  advises

 • B

  raises

 • C

  devises

 • D

  goes

Câu 2 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently form that of the rest.

 • A

  rose

 • B

  lose

 • C

  close

 • D

  chose

Câu 3 :

Choose the word (A, B, C or D) that has different stress from that of the rest.

 • A

  express

 • B

  effort

 • C

  office

 • D

  comment

Câu 4 :

Choose the word (A, B, C or D) that has different stress from that of the rest.

 • A

  economic

 • B

  experience

 • C

  entertainment

 • D

  introduction

Câu 5 :

Choose the word (A, B, C or D) that has different stress from that of the rest.

 • A

  history

 • B

  depression

 • C

  invention

 • D

  completely

Câu 6 :

Choose the word that is stressed differently from the rest.

 • A

  hospital

 • B

  inflation

 • C

  policy

 • D

  constantly

Câu 7 :

Choose the word that is stressed differently from the rest.

 • A

  government

 • B

  consumer

 • C

  domestic

 • D

  production

Câu 8 :

Choose the word that is stressed differently from the rest.

 • A

  priority

 • B

  industry

 • C

  subsidy

 • D

  qualify

Câu 9 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest.

 • A

  choice

 • B

  chemist

 • C

  each

 • D

  achieve

Câu 10 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest.

 • A

  applicant

 • B

  identity

 • C

  indicate

 • D

  chemistry

Câu 11 :

Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.

 • A

  possible

 • B

  company

 • C

  job

 • D

  responsible

Câu 12 :

Choose the word that has the stress differently from that of the other words.

 • A

  experience

 • B

  concentrate

 • C

  enthusiasm

 • D

  certificate

Câu 13 :

Choose the word that has the stress differently from that of the other words.

 • A

  interview

 • B

  interviewee

 • C

  interviewer

 • D

  industry

Câu 14 :

Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.

 • A

  prepared

 • B

  called

 • C

  expressed

 • D

  employed

Câu 15 :

Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.

 • A

  should

 • B

  young

 • C

  couple

 • D

  rough

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently form that of the rest.

 • A

  advises

 • B

  raises

 • C

  devises

 • D

  goes

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm đuôi s,es

Lời giải chi tiết :

advises /ədˈvaɪzɪz/ 

raises /ˈreɪzɪz/

devises /dɪˈvaɪzɪz/

goes /gəʊz/

Đáp án D đọc là /z/, các đáp án còn lại đọc là /iz/

Câu 2 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently form that of the rest.

 • A

  rose

 • B

  lose

 • C

  close

 • D

  chose

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm

Lời giải chi tiết :

rose /rəʊz/

lose /luːz/

close /kləʊs/

chose /ʧəʊz/

Đáp án B đọc là /uː/, các đáp án còn lại đọc là /əʊ/

Câu 3 :

Choose the word (A, B, C or D) that has different stress from that of the rest.

 • A

  express

 • B

  effort

 • C

  office

 • D

  comment

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm

Lời giải chi tiết :

express /ɪksˈprɛs/

effort /ˈɛfət/ 

office /ˈɒfɪs/

comment /ˈkɒmɛnt/

Đáp án A trọng âm rơi vào âm thứ 2, các đáp án còn lại rơi vào âm thứ nhất

Câu 4 :

Choose the word (A, B, C or D) that has different stress from that of the rest.

 • A

  economic

 • B

  experience

 • C

  entertainment

 • D

  introduction

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm

Lời giải chi tiết :

economic /ˌiːkəˈnɒmɪk/

experience /ɪksˈpɪərɪəns/

entertainment /ˌɛntəˈteɪnmənt/ 

introduction /ˌɪntrəˈdʌkʃən/

Đáp án B trọng âm rơi vào âm thứ 2, các đáp án còn lại rơi vào âm thứ 3

Câu 5 :

Choose the word (A, B, C or D) that has different stress from that of the rest.

 • A

  history

 • B

  depression

 • C

  invention

 • D

  completely

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm

Lời giải chi tiết :

history /ˈhɪstəri/

depression /dɪˈprɛʃən/

invention /ɪnˈvɛnʃən/

completely /kəmˈpliːtli/

Đáp án A trọng âm rơi vào âm thứ 1, các đáp án còn lại rơi âm thứ 2

Câu 6 :

Choose the word that is stressed differently from the rest.

 • A

  hospital

 • B

  inflation

 • C

  policy

 • D

  constantly

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm

Lời giải chi tiết :

hospital /ˈhɒspɪtl/ 

inflation /ɪnˈfleɪʃən/

policy /ˈpɒlɪsi/

constantly /ˈkɒnstəntli/

Đáp án B trọng âm rơi âm thứ 2, các đáp án còn lại rơi âm thứ 1

Câu 7 :

Choose the word that is stressed differently from the rest.

 • A

  government

 • B

  consumer

 • C

  domestic

 • D

  production

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm

Lời giải chi tiết :

government /ˈgʌvnmənt/

consumer /kənˈsjuːmə/

domestic /dəʊˈmɛstɪk/

production /prəˈdʌkʃən/

Đáp án A trọng âm rơi âm thứ 1, các đáp án còn lại rơi âm thứ 2

Câu 8 :

Choose the word that is stressed differently from the rest.

 • A

  priority

 • B

  industry

 • C

  subsidy

 • D

  qualify

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm

Lời giải chi tiết :

priority /praɪˈɒrɪti/

industry /ˈɪndəstri/

subsidy /ˈsʌbsɪdi/

qualify /ˈkwɒlɪfaɪ/

Đáp án A trọng âm rơi âm thứ 2, các âm còn lại rơi âm thứ 1

Câu 9 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest.

 • A

  choice

 • B

  chemist

 • C

  each

 • D

  achieve

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm "ch"

Lời giải chi tiết :

choice /ʧɔɪs/

chemist /ˈkɛmɪst/

each /iːʧ/

achieve /əˈʧiːv/

Đáp án B đọc là /k/, các đáp án còn lại đọc là /ʧ/

Câu 10 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest.

 • A

  applicant

 • B

  identity

 • C

  indicate

 • D

  chemistry

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm'i'

Lời giải chi tiết :

applicant /ˈæplɪkənt/

identity /aɪˈdɛntɪti/

indicate /ˈɪndɪkeɪt/

chemistry /ˈkɛmɪstri/

Đáp án B đọc là /aɪ/, các đáp án còn lại đọc là /ɪ/

Câu 11 :

Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.

 • A

  possible

 • B

  company

 • C

  job

 • D

  responsible

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm

Lời giải chi tiết :

possible /ˈpɒsəbl/

company /ˈkʌmpəni/

job /ʤɒb/

responsible /rɪsˈpɒnsəbl/

Đáp án B đọc là /ʌ/, các đáp án còn lại đọc là /ɒ/

Câu 12 :

Choose the word that has the stress differently from that of the other words.

 • A

  experience

 • B

  concentrate

 • C

  enthusiasm

 • D

  certificate

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm

Lời giải chi tiết :

experience /ɪksˈpɪərɪəns/

concentrate /ˈkɒnsəntreɪt/

enthusiasm /ɪnˈθjuːzɪæzm/

certificate /səˈtɪfɪkeɪt/

Đáp án B có trọng âm rơi âm thứ 1, các đáp án còn lại rơi âm thứ 2

Câu 13 :

Choose the word that has the stress differently from that of the other words.

 • A

  interview

 • B

  interviewee

 • C

  interviewer

 • D

  industry

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm

Lời giải chi tiết :

interview /ˈɪntəvjuː/

interviewee /ˌɪntəvju(ː)ˈiː/

interviewer /ˈɪntəvjuːə/

industry /ˈɪndəstri/

Đáp án B có trọng âm rơi âm thứ 3, các đáp án còn lại rơi âm thứ 1

Câu 14 :

Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.

 • A

  prepared

 • B

  called

 • C

  expressed

 • D

  employed

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm –ed

Lời giải chi tiết :

prepared /prɪˈpeəd/ 

called /kɔːld/

expressed /ɪksˈprɛst/

employed /ɪmˈplɔɪd/

Đáp án C đọc là /t/, các đáp án còn lại đọc là /d/

Câu 15 :

Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.

 • A

  should

 • B

  young

 • C

  couple

 • D

  rough

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm

Lời giải chi tiết :

should /ʃʊd/

young /jʌŋ/

couple /ˈkʌpl/

rough /rʌf/

Đáp án A đọc là /ʊ/, các đáp án còn lại đọc là /ʌ/

close