Chương 1. Đa thức

Chương 2. Hằng đẳng thức đáng nhớ và ứng dụng

Chương 3. Tứ giác

Chương 4. Định lí Thalès

Chương 5. Dữ liệu và biểu đồ

Chương 6. Phân thức đại số

Chương 7. Phương trình bậc nhất và hàm số bậc nhất

Chương 8. Mở đầu về tính xác suất của biến cố

Chương 9. Tam giác đồng dạng

Chương 10. Một số hình khối trong thực tiễn