Lý thuyết Bài 10: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân Việt Nam GDCD 6 Chân trời sáng tạo

Lý thuyết Bài 10: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân Việt Nam GDCD 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

1. Khái niệm 

- Quyền cơ bản của công dân là những lợi ích cơ bản của công dân được hưởng và được luật pháp bảo vệ.

- Nghĩa vụ cơ bản của công dân là yêu cầu bắt buộc của nhà nước mà mọi công dân phải thực hiện nhằm đáp ứng lợi ích của nhà nước và xã hội theo quy định của pháp luật.

- Công dân Viêt Nam có quyền và thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; được Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo vệ và đảm bảo thực hiên các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

2. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

- Công dân Việt Nam đều được hưởng các quyền cơ bản như: Quyền bất khả xâm phạm về thân thể; quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư; bí mật cá nhân và bí mật gia đình; quyền bầu cử và ứng cử; tham gia quản lí nhà nước và xã hội. Quyền bình đẳng; quyền tự do ngôn luận; quyền đi lại tự do; quyền tự do kinh doanh...

- Công dân Việt Nam cần thực hiện các nghĩa vụ cơ bản như: trung thành với Tổ quốc, tuân theo Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; bảo vệ Tổ quốc; bảo vệ môi trường; nộp thuế đầy đủ,...

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close