Lí thuyết âm nhạc: Gam thứ, giọng thứ, giọng La Thứ trang 56 SGK Âm nhạc 8 Cánh diều

Giọng La thứ và giọng Đô trưởng có đặc điểm gì giống nhau?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Hãy tìm bài đọc nhạc trong sách giáo khoa Âm nhạc 8 viết ở giọng La thứ.

Phương pháp giải:

Học sinh tìm hiểu

Lời giải chi tiết:

Chúng ta có Bài đọc nhạc số 7 và Bài đọc nhạc số 8 viết ở giọng La thứ.

Câu 2

Giọng La thứ và giọng Đô trưởng có đặc điểm gì giống nhau?

Phương pháp giải:

Học sinh nêu điểm giống nhau

Lời giải chi tiết:

Điểm giống nhau giữa hai giọng La thứ và giọng Đô trưởng là không có dấu hóa.

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close