Lý thuyết ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)

Ví dụ: Có 100kg gạo được chia đều vào các bao ...

a) Ví dụ: Có 100kg gạo được chia đều vào các bao.

Bảng dưới đây cho biết số bao gạo có được khi chia hết số gạo đó vào các bao, mỗi bao đựng 5kg, 10kg, 20kg:

Nhận xét: Khi số ki-lô-gam gạo ở mỗi bao gấp lên bao nhiêu lần thì số bao gạo có được lại giảm đi bấy nhiêu lần.

b) Bài toán: Muốn đắp xong nền nhà trong 2 ngày, cần có 12 người. Hỏi muốn đắp xong nền nhà đó trong 4 ngày thì cần có bao nhiêu người? (Mức làm của mỗi người như nhau)

           Tóm tắt:

2 ngày : 12 người

4 ngày : ... người ?

           Bài giải:

Cách 1:

Muốn đắp xong nền nhà trong 1 ngày, cần số người là :

                       12 × 2 = 24 (người) (*)

Muốn đắp xong nền nhà trong 4 ngày, cần số người là :

                      24 : 4 = 6 (người)

                                         Đáp số: 6 người.

(*) Bước này là bước "rút về đơn vị".

Cách 2:

4 ngày gấp 2 ngày số lần là:

                      4 : 2 = 2 (lần) (*)

Muốn đắp xong nền nhà trong 4 ngày, cần số người là :

                      12 : 2 = 6 (người)

                                         Đáp số: 6 người.

(*) Bước này là bước "tìm tỉ số".

Chú ý: Khi làm bài, học sinh có thể giải bài toán bằng một trong hai cách trên.

Nam.Name.Vn

list
close