Lý thuyết hàng của số thập phân, đọc, viết số thập phân

b) Trong số thập phân 375,406

b) Trong số thập phân 375,406

-  Phần nguyên gồm có 3 trăm, 7 chục, 5 đơn vị.

- Phần thập phân gồm có: 4 phần mười, 0 phần trăm, 6 phần nghìn.

Số thập phân 375,406 đọc là ba trăm bảy mươi lăm phẩy bốn trăm linh sáu.

c) Trong số thập phân 0,1985:

- Phần nguyên gồm có: 0 đơn vị.

- Phần thập phân gồm có: 1 phần mười, 9 phần trăm, 8 phần nghìn, 5 phần chục nghìn.

số thập phân 0,1985 đọc là không phẩy một nghìn chín trăm tám mươi lăm.

Muốn đọc một số thập phân, ta đọc lần lượt từ hàng cao đến hàng thấp: trước hết đọc phần nguyên, đọc dấu "phẩy", sau đó đọc phần thập phân. 

Muốn viết một số thập phân, ta viết lần lượt từ hàng cao đến hàng thấp: trước hết viết phần nguyên, viết dấu "phẩy", sau đó viết phần thập phân. 

Nam.Name.Vn

list
close