Lesson 4 - Unit 13 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Giải Lesson 4 - Unit 13 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Find and say.

(Tìm và nói.)

Lời giải chi tiết:

bookshop (hiệu sách)

park (công viên)

zoo (sở thú)

beach (bãi biển)

HocTot.Nam.Name.Vn

close