Lesson 1 - Unit 9 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Giải Lesson 1 - Unit 9 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and tick.

(Nghe và đánh dấu.)


Phương pháp giải:

Bài nghe:

a. v

b. violin (đàn vi-ô-lông)

c. vest (áo gi-lê)

Lời giải chi tiết:

a. v √

    u

b. table (cái bàn)

    violin (đàn vi-ô lông)

c. vest (áo gi-lê)

    lamp (đèn)

Bài 2

2. Circle and say.

(Khoanh tròn và nói.)

Lời giải chi tiết:

- veost

vest (áo gi-lê)

- uviaolin

violin (đàn vi-ô-lông)

HocTot.Nam.Name.Vn

close