Lesson 4 - Unit 11 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Giải Lesson 4 - Unit 11 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Look and write.

(Nhìn và viết.)

Lời giải chi tiết:

- sixteen (số 16)

- seventeen (số 17)

- eighteen (số 18)

- nineteen (số 19)

- twenty (số 20)

HocTot.Nam.Name.Vn

close