Lesson 1 - Unit 5 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Giải Lesson 1 - Unit 5 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Find and circle

(Tìm và khoanh tròn.)

Phương pháp giải:

a. ruler (thước kẻ) - pen (bút mực) - book (quyển sách)

b. ink (mực) - bag (cái cặp) - rice (gạo)

c. draw (vẽ) - rubber (cục tẩy) - sing (hát)

d. run (chạy)eat (ăn) - swim (bơi)

Lời giải chi tiết:

a. ruler (thước kẻ)

b. rice (gạo)

c. rubber (cục tẩy)

d. run (chạy) 

HocTot.Nam.Name.Vn

close