Lesson 1 - Unit 4 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Giải Lesson 1 - Unit 4 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and circle.

(Nhìn và khoanh tròn.)

Lời giải chi tiết:

a. q – quiz (trò chơi câu đố)

b. q – quiet (yên lặng)

Bài 2

2. Look, read, and tick (√).

(Nhìn, đọc và đánh dấu √.)

Phương pháp giải:

quiet (yên lặng)

quiz (trò chơi câu đố)

Lời giải chi tiết:

HocTot.Nam.Name.Vn

close