Lesson 3 - Unit 12 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Giải Lesson 3 - Unit 12 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Look, write and say.

(Nhìn, viết và nói.)

Lời giải chi tiết:

a. I have got a book. Let’s read.

    (Tôi có 1 quyển sách. Hãy đọc nào.)

b. Let’s draw.

   (Hãy vẽ nào.)

c. I have got a yacht. Let’s play.

    (Tôi có 1 chiếc thuyền buồm. Hãy chơi nào.)

d. I have got a yo-yo. Let’s play.

    (Tôi có 1 cái yô-yô. Hãy chơi nào.)

HocTot.Nam.Name.Vn

close