Lesson 3 - Unit 8 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Giải Lesson 3 - Unit 8 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and write.

(Nhìn và viết.)

Lời giải chi tiết:

a. This is my uncle.

    (Đây là chú của tôi.)

b. My uncle is under the tree.

   (Chú tôi ở bên dưới cái cây.)

Bài 2

2. Unscramble.

(Phục hồi các từ bị xáo trộn.)

Lời giải chi tiết:

a. This is my sofa.

   (Đây là ghế sô pha của tôi.)

b. This is my uncle.

   (Đây là chú của tôi.)

c. This is my table.

    (Đây là cái bàn của tôi.)

HocTot.Nam.Name.Vn

close