Lesson 2 - Unit 11 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Giải Lesson 2 - Unit 11 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and number.

(Nghe và đánh số.)


Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. I see an ox and a fox.

    (Tôi thấy một con bò đực và một con cáo.)

2. The ox has got four legs.

    (Con bò đực có 4 chân.)

3. The fox has got four legs, too.

    (Con cáo cũng có 4 chân.)

Lời giải chi tiết:

3 – 1 – 2

Bài 2

2. Read and match.

(Đọc và nối.)

Phương pháp giải:

- The ox has got four legs. (Con bò đực có 4 chân.)

- The bird has got three eggs. (Con chim có 3 quả trứng.)

- The fox has got an apple. (Con cáo có 1 quả táo.)

Lời giải chi tiết:

a. The fox has got an apple. (Con cáo có 1 quả táo.)

b. The ox has got four legs. (Con bò đực có 4 chân.)

c. The bird has got three eggs. (Con chim có 3 quả trứng.)

HocTot.Nam.Name.Vn

close