Lesson 3 - Unit 1 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Giải Lesson 3 - Unit 1 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Circle and write.

(Khoanh tròn và viết.)

Lời giải chi tiết:

a. kitten (con mèo)

b. van (xe tải)

c. train (xe lửa)

Bài 2

2. Look and write.

(Nhìn và viết.)

Lời giải chi tiết:

What do you see? (Bạn nhìn thấy cái gì?)

- A van (xe tải)

- A train (xe lửa)

HocTot.Nam.Name.Vn

close