Lesson 4 - Unit 8 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Giải Lesson 4 - Unit 8 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Find and circle.

(Tìm và khoanh tròn.)

Lời giải chi tiết:

1. grandma (bà)

2. grandpa (ông)

3. dad (ba, bố)

4. mum (mẹ)

5. uncle (chú, cậu, bác trai)

6. sister (chị gái, em gái)

7. brother (anh trai, em trai)

8. baby (em bé)

HocTot.Nam.Name.Vn

close