Lesson 3 - Unit 3 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Giải Lesson 3 - Unit 3 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look, read and write.

(Nhìn, đọc và viết.)

Phương pháp giải:

lamp (đèn)

plane (máy bay)

cup (cái tách)

pen (bút mực)

Lời giải chi tiết:

a. There is a lamp.

    (Có một cây đèn.)

b. There is a plane.

    (Có một chiếc máy bay.)

c. There is a cup.

    (Có một cái tách.)

d. There is a pen.

    (Có một cây bút mực.)

Bài 2

2. Read and draw.

(Đọc và vẽ.)

Phương pháp giải:

* Vẽ:

- There is a cup. (Có một cái tách.)

- There is a lamp. (Có một cây đèn.)

HocTot.Nam.Name.Vn

 

close