Lesson 2 - Unit 1 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Giải Lesson 2 - Unit 1 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Listen and tick (√).

(Nghe và đánh dấu √.)


Phương pháp giải:

Bài nghe:

a. What do you see? (Bạn nhìn thấy cái gì?)

    A van. (Một chiếc xe tải.)

b. What do you see? (Bạn nhìn thấy cái gì?)

     A kitten. (Một con mèo con.)

c. What do you see? (Bạn nhìn thấy cái gì?)

    A train. (Một chiếc xe lửa.)

d. What do you see? (Bạn nhìn thấy cái gì?)

     A lemon. (Một quả chanh.)

Lời giải chi tiết:

a. Yes.

b. Yes.

c. No.

d. No.

HocTot.Nam.Name.Vn

close