Lesson 4 - Unit 7 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Giải Lesson 4 - Unit 7 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Look and match.

(Nhìn và nối.)

Phương pháp giải:

a. Fifteen boats.

   (15 chiếc thuyền.)

b. Eleven robots.

   (11 con rô bốt.)

c. Fourteen dolls.

   (14 con búp bê.)

d. Twelve kites.

   (12 con diều.)

Lời giải chi tiết:

HocTot.Nam.Name.Vn

close