Lesson 3 - Unit 6 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Giải Lesson 3 - Unit 6 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Look and write.

(Nhìn và viết.)

Lời giải chi tiết:

a. I read on Saturday.

   (Tôi đọc sách vào thứ bảy.)

b. I draw on Saturday.

   (Tôi vẽ vào thứ bảy.)

c. I do a quiz on Sunday.

   (Tôi giải câu đố vào chủ nhật.)

d. I sing on Sunday.

   (Tôi hát vào chủ nhật.)

HocTot.Nam.Name.Vn

close