Lesson 1 - Unit 7 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Giải Lesson 1 - Unit 7 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and circle.

(Nhìn và khoanh tròn.)

Phương pháp giải:

robot (rô bốt)

boat (chiếc thuyền)

Lời giải chi tiết:

t - robot (rô bốt)

t - boat (chiếc thuyền)

Bài 2

2. Colour the letters and say.

(Tô màu các chữ cái và nói.)

Lời giải chi tiết:

- nbeoast

boat (chiếc thuyền)

- kriobeot

robot (rô bốt)

HocTot.Nam.Name.Vn

close