Lesson 3 - Unit 13 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Giải Lesson 3 - Unit 13 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Look, write and say.

(Nhìn, viết và nói.)

Lời giải chi tiết:

a. I like playing football.

    (Tôi thích đá bóng.)

b. I like swimming.

    (Tôi thích bơi.)

c. I like drawing.

    (Tôi thích vẽ.)

d. I like watching zebras.

    (Tôi thích xem ngựa vằn.)

HocTot.Nam.Name.Vn

close