Lesson 3 - Unit 4 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Giải Lesson 3 - Unit 4 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Look and write.

(Nhìn và viết.)

Lời giải chi tiết:

a. ink (mực)

b. quiet (yên lặng)

c. quiz (trò chơi câu đố)

d. bag (cái cặp, túi)

HocTot.Nam.Name.Vn

close