Lesson 1 - Unit 11 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Giải Lesson 1 - Unit 11 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and match.

(Nhìn và nối.)

Phương pháp giải:

ox (con bò đực)

window (cửa sổ)

box (cái hộp)

shoes (đôi giày)

fox (con cáo)

Lời giải chi tiết:

Xx - ox (con bò đực)

Xx - box (cái hộp)

Xx - fox (con cáo)

Bài 2

2. Listen and colour.

(Nghe và tô màu.)


Phương pháp giải:

Bài nghe:

- Fox. Colour the fox orange.

(Con cáo. Tô màu con cáo màu cam.)

- Ox. Colour the ox brown.

 (Con bò đực. Tô màu con bò đực màu nâu.)

HocTot.Nam.Name.Vn

close