Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 6 Tiếng Anh 11 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 11 mới unit 6

UNIT 6. GLOBAL WARMING

Sự nóng lên của toàn cầu

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18.

19. 

20. 

Nam.Name.Vn

list
close