Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 1 Tiếng Anh 11 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 11 mới unit 1

UNIT 1. THE GENERATION GAP

(Khoảng cách thế hệ)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25. 

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45. 

46.

47. 

48.

49.

50.

51.

52.          

53.  

54.  

55.            

56.         

57.

58.

59.      

60.     

61.      

62.         

63.  

64.   

65.    

66.   

67.          

68.

69.          

Nam.Name.Vn

list
close