Communication and culture trang 54 Unit 4 SGK Tiếng Anh 11 mới

Listen to an introduction to a charitable organisation. Complete the table.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Communication 1

Video hướng dẫn giải

East Meets West

1. Listen to an introduction to a charitable organisation. Complete the table.

(Nghe lời giới thiệu về một tổ chức từ thiện. Hoàn thành bảng bên dưới.)

Phương pháp giải:

Audio Script:

East Meets West was started by humanitarian Le Ly Ilayslip in 1988. Her initial aim was to help heal the wounds of war between the United States and Viet Nam. Since ltd foundation. East Meets West has become a non-governmental organisation with large- scale projects in Southeast Asia and South Asia. Its programmes are mainly in the fields of healthcare, education, clean water and good hygiene, and aim at helping people in Asia have better lives.

In Viet Nam, East Meets West has launched the "Inspire Sports" programme in Quang Tri Province to provide disabled people with opportunities to take part in sports with professional coaches and healthcare workers.

East Meets West is also working with Viet Nam Television on an international campaign called "Life is Beautiful" to raise awareness about the issues that disabled people are facing in the country, to raise funds to support them, and to create a more possitive attitude towards them.

East Meets West's programmes send the message that people with disabilities, despite their limitations, can overcome difficulties to achieve success in life.

Tạm dịch:

East Meets West được bắt đầu bởi nhân viên cứu trợ nhân đạo Le Ly Ilayslip năm 1988. Mục đích ban đầu của cô là giúp hàn gắn vết thương chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Kể từ khi thành lập công ty. East Meets West đã trở thành một tổ chức phi chính phủ với các dự án quy mô lớn ở Đông Nam Á và Nam Á. Các chương trình của mình chủ yếu trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ, giáo dục, nước sạch và vệ sinh tốt, nhằm giúp đỡ người dân ở Châu Á có cuộc sống tốt hơn.
Tại Việt Nam, East Meets West đã khởi động chương trình "Inspire Sports" ở tỉnh Quảng Trị nhằm cung cấp cho người khuyết tật cơ hội tham gia thể thao với các huấn luyện viên và nhân viên y tế.

East Meets West cũng đang làm việc với Đài Truyền hình Việt Nam trong một chiến dịch quốc tế gọi là "Cuộc sống tươi đẹp" nhằm nâng cao nhận thức về những vấn đề mà người khuyết tật phải đối mặt trong nước, gây quỹ để hỗ trợ họ và tạo ra một thái độ tích cực với họ.

Các chương trình của East Meets West đưa ra thông điệp rằng người khuyết tật, mặc dù có những hạn chế, có thể vượt qua những khó khăn để đạt được thành công trong cuộc sống.

Lời giải chi tiết:

1. 1988

2. non-governmental

3. clean water and good hygiene

4. have better lives

5. Life is Beautifull

 


Name of the organisation 

(Tên tổ chức)

East Meets West 

(Đông Tây Gặp Gỡ)

Year it was founded 

(Năm thành lập)

(1) 1988

Type of the organisation 

(Loại hình của tổ chức)

(2) non-governmental 

(phi chính phủ)

Aim(s) 

(Mục đích)

- To provide health care, education, (3) clean water and good hygiene 

(Cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, giáo dục, nước sạch và vệ sinh sạch sẽ)
- To help people in Asia (4) have better lives 

(Để giúp mọi người ở Châu Á có cuộc sống tốt hơn)

Programmes 

(Chương trình)

Inspire Sports ; (5) Life Is Beautiful. 

(Truyền cảm hứng thể thao; Cuộc sống Tươi đẹp)

 

Communication 2

Video hướng dẫn giải

2. Work in groups. Your class wants to get involved in East Meets West's work. Prepare a campaign to support it. Discuss your campaign's aims, message, funding, events, volunteers, cooperation with other organisations.

(Làm việc theo nhóm. Lớp em muốn tham gia vào chương trình East Meets West. Hãy chuẩn bị một chiến dịch để ủng hộ chương trình này. Hãy thảo luận về: mục đích, thông điệp, việc gây quỹ, các sự kiện, tình nguyện viên, sự hợp tác với những tổ chức khác.)

Lời giải chi tiết:

My class will take part in East Meets West's work because this is the most rewarding way to help disabled children. We can get involved and change their lives. We will join together with other volunteers to call people to raise funds, collect gifts books, clothes, comics, pens … for the poor and disabled children. We can also connect with sponsors and benefactors to organise events where they can integrate into the community and gain the confidence to show off their talents.

This Mid-Autumn, we will hold a meaningful festival for disabled children at Hoa Sen special school. We can make mooncakes, star lanterns, and masks with the children. We will bring hopes and happiness to them. Our programmes send the message ‘Down but not out’. Although they have limitations in their life, they can overcome difficulties to achieve success in life if they try their best.

Tạm dịch:

Lớp chúng ta sẽ tham gia vào hoạt động của tổ chức East Meets West vì đây là cách bổ ích nhất để chúng ta có thể giúp đỡ những trẻ em

khuyết tật. Chúng ta có thể tham gia và thay đổi cuộc sống của họ. Chúng ta sẽ cùng với các tình nguyện viên khác kêu gọi mọi người gây quỹ, quyên góp  quà sách, quần áo, truyện tranh, bút mực… cho trẻ em nghèo và khuyết tật. Chúng ta cũng có thể kết nối với các nhà tài trợ và các nhà hảo tâm để tổ chức các sự kiện nơi các em có thể hòa nhập với cộng đồng và đạt  được sự tự tin thể hiện tài năng của mình.

Trung thu này, chúng ta sẽ tổ chức một lễ hội đầy ý nghĩa cho các em nhỏ khuyết tật ở trường giáo dục đặc biệt Hoa Sen. Chúng ta có thể làm bánh trung thu, đèn ông sao và mặt nạ cùng các em. Chúng ta sẽ mang lại hy vọng, và hạnh phúc cho các em. Chương trình chiến dịch của chúng ta sẽ gửi đến thông điệp “Tàn nhưng không phế”. Mặc dù các em có những hạn chế trong cuộc sống, nhưng các em có thể vượt qua khó khăn để đạt được thành công trong cuộc sống nếu các em cố gắng hết sức mình.

Culture 1

Video hướng dẫn giải

International Day of Persons with Disabilities

(Ngày Quốc tế người khuyết tật)

1. Look at these logos. What do vou think they represent? How often is this special day celebrated? What is its purpose?

(Em hãy nhìn những biểu tượng dưới đây. Theo em chúng đại diện cho cái gì? Ngày đặc biệt này thường được kỷ niệm thế nào? Mục đích của ngày này là gì?)

Lời giải chi tiết:

In my opinion, these logos represent an international organisation called International Day of People with Disability. This special day is often celebrated once a year. Its purpose is to call for community's help for the people with disabilities.

(Theo tôi, những biểu tượng này đại diện cho một tổ chức quốc tế được gọi là Ngày Quốc tế của Người Khuyết tật. Ngày đặc biệt này thường được tổ chức mỗi năm một lần. Mục đích của nó là kêu gọi cộng đồng giúp đỡ người khuyết tật.)

Culture 2

Video hướng dẫn giải

2. Quickly read the text to check your guesses. 

(Em hãy đọc nhanh đoạn văn để đối chiếu với những dự đoán của em.)

Promoted by the United Nations, the /international Day of Persons with Disabilities (originally called 'International Day of Disabled Persons') has been celebrated on December 3 since 1992. The aim is to further raise awareness of disability issues and to call for world-wide support for the rights and well-being of disabled people. Although this day has a different theme each year, its general theme is equal opportunities and full integration of people of disabilities in society.

The following are some recent themes:

2010 Keeping the promise: Mainstreaming disability in the Millennium Development Goals towards 2015 and beyond

2011 Together for a better world for all: Including persons with disabilities in development

2012. Removing barriers to create an inclusive and accessible society for all

2013 Break barriers, open doors: for an inclusive society and development for all

According to WHO (Worid Health Organisation), at least one-tenth (1/10) of the world's population live with a disability. Many disabled people still face challenges, discrimination, poverty and limited access to education, employment and health care The percentage of disabled children not attending school varies between 65 and 85 percent in some African countries. That is why it is important that people with disabilities receive the right support to perform the best they can.

The way we think about disability has also changed. Disabled people are citizens like everyone else and have the
same rights.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Ngày Quốc Tế Người Khuyết Tật

Theo nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Ngày Quốc Tế Người Khuyết Tật đã được kỷ niệm vào ngày 3 tháng 12 hàng năm kề từ năm 1992. Mục đích là nhằm nâng cao thêm nhận thức về vẩn đề khuyết tật và để kêu gọi sự ủng hộ của toàn cầu về quyền lợi và phúc lợi của người khuyết tật. Mặc dù ngày này hàng năm cỏ chủ đề khác nhau, nhưng chủ đề chung của nó là những cơ hội bình đẳng và sự hội nhập đầy đủ của người khuyết tật trong xã hội.

Dưới đây là một số chủ đề trong những năm gần đây:

2010: Giữ lời hứa: Lồng ghép vấn đề khuyết tật vào các Mục tiêu Phát triển Thiên Niên Kỷ hướng đến năm 2015 và xa hơn nữa

2011: Chung tay vì một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người: bao gồm những người khuyết tật trong sự phát triển

2012: Phá bỏ rào cản để tạo nên một xã hội hoà nhập và tiếp cận cho tất cả

2013: Phá bỏ rào cản, mở rộng cửa: Vì một xã hội hoà nhập và phát triển cho tất cả

Theo tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) có ít nhất 1/10 dân số thế giới phải sống trong tình trạng khuyết tật. Nhiều người khuyết tật vẫn còn đương đầu với nhiều thách thức, sự phân biệt, sự nghèo đói, học hành, việc làm và chăm sóc sức khỏe còn rất hạn chế. Tỷ lệ phần trăm trẻ em khuyết tật không được đi học dao động trong khoảng từ 65 đến 85% ở một số nước châu Phi. Đó là lý do tại sao cần phải làm cho người khuyết tật nhận được sự trợ giúp đúng đắn nhất để họ có thể hiện mình một cách tốt nhất.

Cách mà chúng ta nghĩ về sự khuyết tật cũng đã thay đổi. Người khuyết tật cũng là công dân giống như bất kỳ ai khác và đều có những quyền lợi như nhau.

Culture 3

Video hướng dẫn giải

3. Read the text again and answer the questions.

(Đọc lại đoạn văn và trả lời câu hỏi.)

 

1. Who promoted the International Day of Persons with Disabilities?

 

(Ai quảng bá Ngày Quốc tế về Người Khuyết tật?)

 

2. What is the aim of this special day?

 

(Mục đích của ngày đặc biệt này là gì?)

3. What are the problems that many disabled people are still facing?

(Những vấn đề mà nhiều người khuyết tật vẫn đang gặp phải là gì?)

4. What is your suggestion for the theme for next year? Explain your answer.

(Đề nghị của bạn cho chủ đề cho năm tới là gì? Giải thích câu trả lời của bạn.)

Lời giải chi tiết:

1. The United Nations. 

(Liên Hợp Quốc)

Thông tin: Promoted by the United Nations, the International Day of Persons with Disabilities (originally called 'International Day of Disable Persons') has been celebrated on December 3 since 1992.

2. This special day aims at raising awareness of disability issues and calls for support for the rights and well-being of disabled people. 

(Ngày đặc biệt này nhằm mục đích nâng cao nhận thức về các vấn đề khuyết tật và kêu gọi hỗ trợ quyền lợi và phúc lợi của người khuyết tật.)

Thông tin: The aim is to further raise awareness of disability issues and to call for world-wide support for the rights and well-being of disabled people.

3. They are facing challenges, discrimination, poverty and limited access to education, employment and health care. 

(Họ đang đối mặt với các thách thức, sự phân biệt đối xử, đói nghèo và hạn chế về giáo dục, việc làm và chăm sóc sức khỏe.)

Thông tin: Many disable people still face challenges, discrimination, poverty and limited access to education, employment and health care.

4. Promote the rights of people with disabilities. This theme aims to ensure the rights of persons with disabilities in education, health care, and employment so they can blend in with the community and live like everybody else. 

(Tăng cường quyền lợi của người bị khuyết tật. Chủ đề này nhằm mục đích đảm bảo quyền lợi của người bị khuyết tật về giáo dục, chăm sóc sức khỏe và việc làm để mà họ có thể hòa nhập cộng đồng và sống như bao người khác.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close