Ngữ pháp - Động từ nối - Unit 2 SGK Tiếng Anh 11 mới

Tổng hợp lí thuyết bao gồm định nghĩa và cách dùng của Động từ nối

LINKING VERBS: be, seem, verbs of perception

“Linking verb” dùng khi nối chủ ngữ và vị ngữ (vị ngữ là một tính từ) để chỉ tình trạng của đồ vật, người hay sự việc nào đó.

Có một nhóm các động từ đặc biệt có chức năng nối giữa chủ ngữ và vị ngữ tính từ. Không giống các động từ khác, chúng không thể hiện hành động. Do vậy chúng được bổ nghĩa bởi tính từ chứ không phải trạng từ. Người ta gọi chúng là liên động từ (linking verb). Đó là những động từ ở bảng sau:

be
appear
feel

become
seem
look

remain
sound
smell

stay
taste

Ví dụ: Mary feels bad about her test grade.

(Mary thấy buồn về điểm của bài kiểm tra.)

Chú ý: feel, look, smell và taste cũng có thể là ngoại động từ khi nó có tân ngữ trự tiếp. Trong trường hợp đó, nó trở thành một động từ mô tả hành động thực sự chứ không còn là một hệ từ (linking verb) và do đó nó được bổ nghĩa bởi trạng từ chứ không phải tính từ. Chúng được phép chia ở thì tiếp diễn.

Ví dụ: The doctor felt the leg carefully to see if there were any broken bones.

(Vị bác sĩ sờ nắn chân một cách cẩn thận để xem có còn cái xương gãy nào nữa không.)

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close