Ngữ pháp - Perfect Participle (Phân từ hoàn thành) - Unit 6 SGK Tiếng Anh 11 mới

Tổng hợp lý thuyết đầy đủ và chi tiết về định nghĩa và cách dùng Phân từ hoàn thành giúp các em vận dụng tốt trong các dạng bài tập trên lớp

PERFECT PARTICIPLES (Phân từ hoàn thành)

  • Phân từ hoàn thành là động từ ghép bao gồm trợ động từ “having” và động từ ở phân từ quá khứ.

having Vp2

Eg: having collected, having treated 

  • Chúng ta có thể phân từ hoàn thành trong mệnh đề chỉ thời gian để nói về hành động mà đến trước 1 hành động khác kết nối với nó. 

Eg: Having collected all necessary information, he started writing his report. 

(Sau khi thu thập tất cả các thông tin cần thiết, ông bắt đầu viết báo cáo của mình.)

  • Chúng ta cũng có thể sử dụng mệnh đề phân từ hoàn thành để nói về lý do cho hành động ở mệnh đề chính. 

Eg: Having treated the environment irresponsibly, we now have to suffer the effects of climate change. 

(Đã đối xử với môi trường vô trách nhiệm, bây giờ chúng ta phải chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.)  

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close