Communication and culture trang 66 Unit 5 SGK Tiếng Anh 11 mới

Read the school notice about the Singapore Scholarships and the ASEAN Scholarships. Use the words or phrases to fill in the gaps. Check with a partner.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Communication 1

Video hướng dẫn giải

Singapore Scholarships and ASEAN Scholarships

(Học bổng Singapore và học bổng ASEAN)

1. Read the school notice about the Singapore Scholarships and the ASEAN Scholarships. Use the words or phrases to fill in the gaps. Check with a partner.

(Em hãy đọc thông báo về Học Bổng Sing-ga-po và Học Bổng ASEAN. Dùng từ / cụm từ cho sẵn điền vào chỗ trống. Kiểm tra câu trả lời của em với bạn bên cạnh.)

Lời giải chi tiết:

1.c

2.e

3.b

4.f

5.d

6.a

The school board would like to inform students that applications for the Singapore Scholarship and the ASEAN Scholarships for Viet Nam are now open.

The Scholarships are offered by the Singapore Government to students from nine ASEAN member countries (except Singapore). The length of the Scholarship is three (1) c. or four years, depending on the programmes.

SINGAPORE SCHOLARSHIP
Scholarship winners will study in selected universities in Singapore. Applicants are chosen based on their (2) e. academic results and performance in school activities. In addition, candidates must have excellent English skills. The scholarship is renewed every year and maybe stopped if the students have poor academic records or (3) b. bad behaviour.


ASEAN SCHOLARSHIPS
The ASEAN Scholarships provide opportunities for studies in selected Singapore schools and are (4) f. renewed annually. Scholarship holders who have satisfactory academic performance are awarded the Singapore-Cambridge
General Certificate of Education ‘Advanced’ (GCE A-Level) certificate. Applicants for the scholarship must have very good grades and excellent (5) d. English skills.

The scholarships cover full tuition fees, living expenses and accommodation fees. The students are provided with one return (6) a. air ticket from their home country to Singapore for the duration of studies.
Please contact Ms Van Anh, Rm. 314, Building
B during office hours for more information

Tạm dịch:

Hội đồng trường muốn thông báo cho sinh viên rằng các hồ sơ xin học bổng Singapore và Học bổng ASEAN dành cho Việt Nam hiện đang mở.

Học bổng do Chính phủ Singapore tặng cho sinh viên đến từ 9 quốc gia thành viên ASEAN (trừ Singapore). Thời gian học bổng là ba hoặc bốn năm, tùy theo chương trình.

HỌC BỔNG SINGAPORE

Những người giành được học bổng sẽ học tại các trường đại học được chọn tại Singapore. Các ứng viên được lựa chọn dựa trên kết quả học tập và hoạt động trong các hoạt động của trường. Ngoài ra, ứng viên phải có kỹ năng tiếng Anh xuất sắc. Học bổng được đổi mới hàng năm và có thể bị ngưng nếu sinh viên có hồ sơ học kém hoặc hành vi xấu .

HỌC BỔNG ASEAN

Học bổng ASEAN cung cấp cơ hội cho các sinh viên tại các trường được lựa chọn tại Singapore và được đổi mới hàng năm. Những người có học bổng có thành tích học tập xuất sắc được trao giải thưởng Singapore-Cambridge
Chứng chỉ Giáo dục Đại học 'Advanced' (GCE A-Level). Người nộp đơn xin học bổng phải có điểm số rất tốt và có kỹ năng tiếng Anh xuất sắc.

Học bổng bao gồm học phí, phí sinh hoạt và phí chỗ ở. Các sinh viên được cung cấp một vé máy bay khứ hồi từ quê hương của họ đến Singapore trong suốt thời gian học tập.
Xin vui lòng liên hệ Ms Van Anh, Rm. 314, Tòa nhà B trong giờ làm việc để biết thêm thông tin.

Communication 2

Video hướng dẫn giải

2. Create a list of FAQs (Frequently Asked Questions) about the Singapore Scholarships and the ASEAN Scholarships in 1. Work with a partner to think of as many questions as you can. Then ask each other the questions.

(Hãy đưa ra một loạt những câu hỏi thường hay được hỏi về Học Bổng Sing-ga-po và Học Bổng ASEAN ở bài tập 1. Làm việc với bạn bên cạnh và nghĩ ra càng nhiều câu hỏi càng tốt, sau đó tập hỏi nhau những câu hỏi đó.)

Example: 

Student A: When is the Singapore Scholarship open for application?

(Học sinh A: Khi nào Học bổng Singapore mở để xin học bổng.)

Student B: How are applicants for the Singapore Scholarship chosen?

(Học sinh B: Ứng cử viên xin học bổng Singapore được chọn như thế nào?)

Lời giải chi tiết:

1. When is the Singapore Scholarship open for application?

(Khi nào mở nhận hồ sơ đăng ký xin học bổng Singapore?)

2. How are applicants for the Singapore Scholarship chosen?

(Làm thế nào để các ứng viên xin Học bổng Singapore được chọn?)

3. At which universities will Singapore scholarship winners study?

(Những người dành được học bổng Singapore sẽ học ở những trường đại học nào?)

4. Who are scholarships for?

(Học bổng dành cho ai?)

5. What is the length of the scholarship?

(Thời hạn của học bổng là bao lâu?)

6. Who will receive ASEAN scholarships?

(Ai sẽ được nhận học bổng ASEAN?)

7. What skills must applicants have for the scholarship?

(Những kỹ năng nào mà ứng viên phải có để có được học bổng?)

8. What will scholarship holders get if they have a satisfactory academic performance?

(Những người giành học bổng sẽ nhận được gì nếu họ có thành tích học tập đạt yêu cầu?)

9. What does the scholarship include?

(Học bổng bao gồm những gì?)

10. What can you do if you need more information about the scholarships?

(Bạn có thể làm gì nếu cần thêm thông tin về học bổng?)

Culture 1

Video hướng dẫn giải

1. Look at the pictures. Do you know anything about this dance? Tell your partner. 

(Hãy nhìn những bức tranh. Em có biết gì về điệu múa này không. Hãy nói cho bạn bên cạnh biết.)

Lời giải chi tiết:

It's Laos traditional folk dance called Lam Vong.

(Đó là điệu mua truyền thống của người Lào có tên là Lăm Vông.)

Culture 2

Video hướng dẫn giải

2. Read the text about Lam Vong and decide whether the following statements are true (T), false (F), or not given (NG). Tick the correct box.

(Đọc bài viết về điệu múa Lam Vông và xem thử những lời phát biểu dưới đây đúng (T), sai (F), hay không có thông tin (NG). Đánh vào ô đúng.)

Lamvong - a traditional Lao dance

Lao People’s Democratic Republic, or Laos, has a long tradition of folk dancing. The most popular folk dance is Lamvong (/lam won/), which means ‘circle dance’.

Lamvong involves many people dancing continuously in a circle, slowly moving their arms and legs and bending their fingers to the music. Dancers move their hands in opposite directions, one to the left and one to the right.

Lamvong is a slow and graceful social dance with men forming an inner circle and women an outer circle. Couples dance around each other while moving in their own circles and being circled by others in the group. Dancers usually invite any foreign visitors to join in Lamvong to make them feel welcome. Guests may find Lamvong difficult at first, but they quickly get used to the hand and foot movements of the dance. It is the slow and delicate gestures that make Lamvong so special.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, còn gọi là Lào, có điệu múa dân gian truyền thống lâu đời. Điệu múa được ưa chuộng nhất Lăm Vông có nghĩa là "múa theo vòng tròn".

Lăm Vông lôi cuốn nhiều nguời cùng múa theo một vòng tròn, di chuyển tay chân nhàng và uốn ngón tay cong theo tiếng nhạc. Người múa đưa tay của mình theo hướng ngược với người đối diện, người này về bên trái, thì người kia về bên phải.

Lăm Vông là một điệu múa duyên dáng và chậm rãi, nam giới làm vòng trong, còn 1 làm vòng ngoài. Các cặp nam nữ múa xung quanh nhau theo vòng của mình rồi chuyển qua người khác trong nhóm.

Người múa thường mời khách nuớc ngoài cùng múa Lăm Vông để làm cho những vị khách ấy cảm thấy họ đuợc chào đón. Khách mời có thể cảm thấy Lăm Vông lúc đầu khó múa, nhưng họ cũng nhanh chóng quen dần với bước di chuyển chân tay khi múa. Đó những cử chỉ chậm rãi, nhẹ nhàng khiến cho Lăm Vông trở nên đặc biệt.

Lời giải chi tiết:

1. F

2. T

3. F

4. NG

5. F

6. T

1 – F. Lamvong, which means 'circle dance', is a modern dance.

(Lăm Vông nghĩa là 'nhảy theo vòng tròn', là một điệu múa hiện đại.)

Thông tin: Theo bài đọc, Lăm Vông là điệu múa dân gian, chứ không phải là điệu múa hiện đại: Lao People's Democratic Republic, or Laos, has a long tradition of folk dancing. The most popular folk dance is Lamvong([lám wón]), which means 'circle dance'.

2 – T. To dance Lamvong you move continuously in a circle, slowly moving arms and legs, and bending fingers to the music.

(Để nhảy Lăm Vông bạn di chuyển liên tục theo một vòng tròn, từ từ di chuyển tay và chân, và uốn ngón tay theo âm nhạc.)

Thông tin: Lamvong involves many people dancing continuously in a circle, slowly moving their arms and legs and bending their fingers to the music.

3 – F. Lamvong dancers stand on one leg and move their hands in opposite directions, one to the left and one to the right.

(Các vũ công Lăm Vông đứng trên một chân và di chuyển tay theo những hướng đối diện, một bên hướng sang trái và một bên hướng sang ph phải.)

Thông tin: Theo đoạn 2 thì người múa phải chậm rãi di chuyển chân, chứ không phải là đứng bằng một chân.

4 – NG. It is believed that after a heavy meal, dancing Lamvong will help you to digest the food.

(Người ta tin rằng sau một bữa ăn no, múa Lăm Vông sẽ giúp bạn tiêu hóa thức ăn.)

5 – F. Lamvong is a fast-moving, but graceful social dance, with men forming an inner circle and women an outer circle.

(Lăm Vông là một điệu nhảy xã hội nhanh, nhưng duyên dáng, với những người đàn ông hình thành một vòng tròn bên trong và phụ nữ tạo một vòng tròn bên ngoài.)

Thông tin: Ở đoạn 3, múa Lăm Vông là một điệu múa chậm rãi, chứ không phải là một điệu múa nhanh.

6 – T. Foreigners quickly get used to the hand and foot movements of Lamvong.

(Người nước ngoài nhanh chóng quen với các chuyển động tay và chân của Lăm Vông.)

Thông tin: Ở đoạn 4 của bài đọc.

Culture 3

Video hướng dẫn giải

3. Talk with a partner about one of the popular folk dances of Viet Nam or any other ASEAN country. Use the following questions.

(Nói chuyện với bạn bên cạnh về một trong những diệu múa dân gian đuợc ưa chuộng của Việt Nam hoặc của bất kỳ một quốc gia ASEAN nào. Dùng những câu hỏi dưới đây.)

How popular is the dance? How do people practise the dance? What makes the dance special?

Lời giải chi tiết:

Trong Com, which literally means Rice Drum, is a Vietnamese traditional dance. It is very popular in Viet Nam, especially in the north of the country. It symbolises people s wishes for a peaceful, enjoyable and comfortable life. Trong Com has a boisterous, joyful and lively rhythm. It is also a charming dance, especially when accompanied by the folk song Trong Com. The beautiful lyrics and melody of the song greatly contribute to the popularity of the dance.

Tạm dịch:

Trống Cơm, có nghĩa đen là Trống gõ ăn Cơm, là một vũ điệu của người Việt Nam. Nó rất phổ biến ở Việt Nam, đặc biệt là ở miền Bắc. Nó tượng trưng cho mọi người mong muốn một cuộc sống yên bình, thú vị và thoải mái. Trống Cơm có một nhịp điệu sôi nổi, sôi động và sinh động. Đây cũng là một vũ điệu quyến rũ, đặc biệt khi đi kèm với bài hát dân ca Trống Cơm. Lời bài hát và giai điệu đẹp của bài hát đã góp phần làm nên sự nổi tiếng của điệu nhảy.

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close