Project trang 17 Unit 6 SGK Tiếng Anh 11 mới

2. Give your group's activity a campaign name and think about its purpose. Then make a detailed plan using the table below.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

1. Work in groups. Discuss which of the following activities your group can do to help reduce the carbon footprint of your school and community.

(Thực hành theo nhóm. Thảo luận xem nhóm của mình có thể làm được gì trong số các hoạt động dưới đây để giúp giảm lượng khí thải CO2 ở trường hay cộng đồng.)

– Planting trees

– Starting a 3R campaign (3R = Reduce, Reuse, Recycle)

– Organising a community clean-up

– Raising money to protect wildlife

– Raising people’s awareness about the dangers of global warming and how to reduce its effects

– Other activities

 

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

- Trồng cây

- Bắt đầu chiến dịch 3R (3R = Giảm thiểu, Tái sử dụng, Tái chế)

- Tổ chức cộng đồng dọn sạch

- Tăng quỹ để bảo vệ động vật hoang dã

- Nâng cao nhận thức của người dân về những nguy hiểm của sự nóng lên toàn cầu và làm thế nào để giảm tác động của nó

- Các hoạt động khác

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Give your group's activity a campaign name and think about its purpose. Then make a detailed plan using the table below.

(Đặt tên cho hoạt động của nhóm và nghĩ ra mục đích hoạt động. Sau đó lập một kế hoạch chi tiết theo bảng bên dưới.)

 

Lời giải chi tiết:

Name: Green Summer

Purpose: add beauty to our school and community, provide shade for the schoolyard, heighten students' awareness of the environment and appreciation for living things

Detailed plan:

- Tasks: Planting trees 

- Person in charge: All students of the class

- Time/place: 

Time: spring, in February 2016

Place: school and surrounding community

- Possible difficulties: 

Raising fund for the activity

Seedlings: where to get them?

Planting technique: get support from who?

- Effects on your school/community:  Clean and healthy atmosphere for all students and other people, beautiful landscape, getting closer and beine  friendly to nature

Tạm dịch:

Tên: Mùa hè xanh

Mục đích: tăng vẻ đẹp cho trường học và cộng đồng của chúng ta, tạo bóng mát cho sân trường, tăng sinh viên  nhận thức về môi trường và sự đánh giá cao đối với sinh vật

Kế hoạch chi tiết:

- Nhiệm vụ: Trồng cây

- Người phụ trách: Tất cả học sinh của lớp

- Thời gian / địa điểm:

Thời gian: mùa Xuân, vào tháng 2 năm 2018

Địa điểm: trường học và cộng đồng xung quanh

- Có thể khó khăn:

Gây quỹ cho hoạt động

Cho động vật ăn: nơi để tìm thấy chúng?

Kỹ thuật trồng trọt: có được hỗ trợ từ ai?

- Ảnh hưởng đến trường học / cộng đồng của bạn: Không khí sạch sẽ và lành mạnh cho tất cả học sinh và người khác, cảnh quan đẹp, gần gũi hơn và thân thiện với thiên nhiên

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close