Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 5 Tiếng Anh 11 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 11 mới unit 5

UNIT 5. BEING A PART OF ASEAN

(Trở thành một phần của Asean)

1.

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30.       

31.         

32.   

33.       

34.      

Nam.Name.Vn

list
close