Ngữ pháp - Câu chẻ - Unit 2 SGK Tiếng Anh 11 mới

Tổng hợp lí thuyết bao gồm định nghĩa và cách dùng của Câu chẻ

CLEFT SENTENCES: It is/ was…that…

1. Định nghĩa câu chẻ:
            Câu chẻ hay còn gọi là câu nhấn mạnh (Cleft sentences ) theo đúng như tên gọi của nó, dùng để khi ta muốn nhấn mạnh vào một đối tượng hay sự việc nào đó. Câu thường chia làm hai vế, một vế chính và một vế là mệnh đề quan hệ sử dụng that, who, when, while… 

2. Cấu trúc câu chẻ : It  + be + …. that + …

3.Phân loại câu chẻ:

Ta có thể nhấn mạnh chủ ngữ, tân ngữ, trạng ngữ của câu bằng cách đưa chúng vào giữa It be that

3.1.Câu chẻ nhấn mạnh chủ ngữ

* It is/was + S (người) + who/that + V

* It is/was + S (vật) + that + V

Ex:  Mr. Hung teaches English at my school.

=> It is Mr Hung who/that teaches English at my school.

(Chính thầy Hùng là người dạy tiếng Anh ở trường tôi.)

My dog made neighbors very scared.

=> It was my dog that made neighbors very scared.

(Chính con chó của tôi đã làm cho những người hàng xóm rất sợ hãi.)

3.2.Câu chẻ nhấn mạnh tân ngữ

* It is/was + O (người) + that/whom + S + V

* It is/was + O (danh từ riêng) + that + S + V

* It is/was +O  (vật)+ that + S + V.

Ex: He gave his wife the whole confidential document.

=> It was his wife that/whom he gave the whole confidential document.

(Chính là vợ anh ấy người mà anh ấy đã đua cho toàn bộ tài liệu bí mật.)

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close