Project trang 57 Unit 9 SGK Tiếng Anh 11 mới

. Introduce your poster to the class. Present the features of your city and explain what makes it the most liveable city in the world.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Video hướng dẫn giải

1. Work in groups of four to six. Discuss and decide on your ideal city of the future. You can expand the ideas your brainstormed in the COMMUNICATION section. Include the following points.

(Làm việc theo nhóm 4-6 em. Thảo luận và quyết định về một thành phố lý tưởng trong tương lai. Em có thể mở rộng ý tưởng mà em đã nghĩ đến trong phần COMMUNICATION. Hãy đề cập đến những vấn đề sau: )

– The city’s name
– Geographical features: location, area, population, weather conditions
– Infrastructure: means of transport, environmental conditions, energy sources, treatment of waste
– People’s life and work: education, health care, working hours

Take notes of your group’s ideas and think about how to organise them. Then design a poster to promote your ideal city. Add some pictures to illustrate it. You can use the example below or your own ideas.

Tạm dịch:

- Tên của thành phố

- Đặc điểm địa lý: vị trí, diện tích, dân số, điều kiện thời tiết

- Cơ sở hạ tầng: phương tiện giao thông, điều kiện môi trường, nguồn năng lượng, xử lý chất thải

- Cuộc sống và công việc của người dân: giáo dục, chăm sóc sức khoẻ, giờ làm việc

(Ghi chép ý tưởng của nhóm bạn và nghĩ cách tổ chức chúng. Sau đó thiết kế một tấm áp phíc cho thành phố lý tưởng của bạn. Thêm một vài bức tranh để miêu tả. Bạn có thể sử dụng ví dụ dưới đây hoặc ý tưởng của riêng bạn)

Lời giải chi tiết:

The City’s name: Dream city

Geographical features:

- Location: western of Vietnam

- Area: 50 square kilometer

- Population: 3 million people

- Weather conditions: Beautiful sunshine

Infrastructures:

- Means of transport: green car and motorbike, modern public transport

- Environmental conditions: Modern waste treatment, no air pollution, lots of trees

- Energy sources: Solar energy

People’s life and work

- Education: Modern educational system supported by high technology, robot teacher, distance learning

- Health care: The best health care services

- Working hours: 7 hours/ day

Câu 2

Video hướng dẫn giải

2. Introduce your poster to the class. Present the features of your city and explain what makes it the most liveable city in the world. 

(Hãy giới thiệu tờ chương quảng cáo của em trước lớp. Trình bày những nét chính và giải thích điều gì khiến cho thành phô của em là thành phố đáng sống nhất trên thế giới)

Lời giải chi tiết:

Hi everyone, welcome to our dream city. It's located in the western Vietnam and has an area of 50 square kilometres. There are 3 million people here. The main transports are green cars and motorbikes. Besides, the modern public transport system is also developed to avoid traffic jams. We utilize modern waste treatment so that the air is not polluted. We also grow a lot of trees, which results in a fresh atmosphere around the city. The educational system is supported by high technology, robot teacher, and distance learning is popular among students. Citizens here can enjoy the best health care services in the world and they need to work only 7 hours a day.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close