Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 10 Tiếng Anh 11 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 11 mới unit 10

UNIT 10. HEALTHY LIFESTYLE AND LONGEVITY

Lối sống lành mạnh và tuổi thọ


1. 

2. 

3. 

4. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

Nam.Name.Vn

list
close