9.6 - Unit 9. Life on other planets - SBT Tiếng Anh 8 English Discovery

1 Read and underline the expressions and techniques to buy time in the talk. 2 Write the buying time phrases and sentences from Exercise 1 in the right row. 3 Complete the dialogue with expressions and techniques to buy time.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

I can give an imaginary talk about life on a new planet.

(Tôi có thể đưa ra một bài nói chuyện tưởng tượng về sự sống trên một hành tinh mới.)

1 Read and underline the expressions and techniques to buy time in the talk.

(Đọc và gạch chân các cách diễn đạt và kỹ thuật để câu giờ trong bài nói.)

Teacher: Everyone, I asked you to do research about the second planet from the Sun - Venus. Now, I have some questions for you.

(Mọi người ơi, tôi nhờ các bạn nghiên cứu về hành tinh thứ hai tính từ Mặt Trời - Sao Kim. Bây giờ tôi có một số câu hỏi dành cho bạn.)

Teacher: Tom, how long is a year on Venus?

(Tom, một năm trên sao Kim dài bao nhiêu?)

Tom: Er... I think 225 Earth days, teacher.

(Ơ... con nghĩ là 225 ngày Trái Đất thưa thầy.)

Teacher: Correct! How hot is Venus, Nga?

(Chính xác! Sao Kim nóng thế nào chị Nga?)

Nga: Um..., um..., I know it is the hottest planet in our solar system. But I don't know why. Can you explain it, teacher?

(Ừm..., ừm..., tôi biết đây là hành tinh nóng nhất trong hệ mặt trời của chúng ta. Nhưng tôi không biết tại sao. Thầy có thể giải thích được không thầy?)

Teacher: Okay. Does anyone know the answer?

(Được rồi. Có ai biết câu trả lời không?)

Student: No, sorry we don't know it, teacher.

(Không, xin lỗi chúng tôi không biết điều đó, thưa giáo viên.)

Teacher: Oh, okay. You see, there is an extreme greenhouse effect on Venus. That happens because the air is thick and it is full of carbon dioxide. It traps heat from the Sun and makes Venus super hot with an estimated average temperature of 480°C.

(Ờ được rồi. Bạn thấy đấy, có một hiệu ứng nhà kính cực độ trên sao Kim. Điều đó xảy ra vì không khí đặc và chứa đầy carbon dioxide. Nó giữ nhiệt từ Mặt trời và khiến sao Kim trở nên siêu nóng với nhiệt độ trung bình ước tính là 480°C.)

Teacher: Does Venus spin the same direction as Earth, Nam?

(Sao Kim có quay cùng hướng với Trái Đất không anh Nam?)

Nam: Um..., That's a tough question. I think yes.

(Ừm..., Đó là một câu hỏi khó. Tôi nghĩ là có.)

Teacher: Incorrect. The answer is no. Venus spins the opposite direction of Earth and most other planets.

(Không đúng. Câu trả lời là không. Sao Kim quay theo hướng ngược lại với Trái đất và hầu hết các hành tinh khác.)

Teacher: Okay, so the next question. Is Venus a terrestrial planet, Jane?

(Được rồi, vậy câu hỏi tiếp theo. Sao Kim có phải là hành tinh đất đá không, Jane?)

Jane: So your question is 'Is Venus a rocky planet'?

(Vậy câu hỏi của bạn là 'Sao Kim có phải là một hành tinh đá' không?)

Teacher: Yes, it is.

(Vâng, đúng vậy.)

Jane: Um..., Well, my answer is yes.

(Ừm..., câu trả lời của tôi là có.)

Teacher: That's correct. Venus is mostly rocky. Well done, class!

(Đúng rồi. Sao Kim chủ yếu là đá. Làm tốt lắm, cả lớp!)

Lời giải chi tiết:

Er..

(Ơ..)

I think

(Tôi nghĩ)

Um…

(Ừm…)

That’s a tough question.

(Đó là một câu hỏi khó khăn.)

So your question is “Is Venus a rocky planet?”

(Vậy câu hỏi của bạn là "Sao Kim có phải là một hành tinh đá không?")

Um…well

(Ồ tốt thôi)

Bài 2

2 Write the buying time phrases and sentences from Exercise 1 in the right row.

(Viết các cụm từ và câu về thời điểm mua hàng ở Bài tập 1 vào hàng bên phải.)

Lời giải chi tiết:

Bài 3

3 Complete the dialogue with expressions and techniques to buy time.

(Hoàn thành đoạn hội thoại bằng cách diễn đạt và kỹ thuật để câu giờ.)

Lời giải chi tiết:

Nhung: I know you read about Jupiter and I have some questions to ask you. Are you ready?

(Tôi biết bạn đã đọc về Sao Mộc và tôi có một số câu hỏi muốn hỏi bạn. Bạn đã sẵn sàng chưa?)

Lan: Um..., I know about it, but I don't remember everything.

(Ừm..., tôi biết về nó, nhưng tôi không nhớ hết mọi thứ.)

Nhung: Just give it a try. Number 1, how big is Jupiter in the solar system?

(Cứ thử xem. Số 1, Sao Mộc trong hệ mặt trời lớn đến mức nào?)

Lan: Well. It is the biggest.

(Ờ. Nó là lớn nhất.)

Nhung: Correct! Number 2, does it have rings?

(Đúng rồi! Số 2, nó có nhẫn không?)

Lan: Um..well. It has rings but they are too faint to see.

(Ừm..thì. Nó có những chiếc nhẫn nhưng chúng quá mờ nên không thể nhìn thấy được.)

Nhung: That's right. Next, Jupiter has a very thick atmosphere, true or false?

(Đúng rồi. Tiếp theo, Sao Mộc có bầu khí quyển rất dày, đúng hay sai?)

Lan: Um. It's true.

(Ừm. Đúng rồi.)

Nhung: Bingo! Question number 4, one year on Jupiter is the same as how many Earth years?

(Bingo! Câu hỏi số 4, một năm trên Sao Mộc bằng bao nhiêu năm trên Trái Đất?)

Lan: Er.. It is around 10 years as far as I can remember.

(Ờ.. Theo tôi nhớ thì cũng khoảng 10 năm rồi.)

Nhung: Oh, that's close. It's exactly 11.8 Earth years. And the last question, does Jupiter stand next to Mars and Earth?

(Ồ, gần rồi. Chính xác là 11,8 năm Trái đất. Và câu hỏi cuối cùng, Sao Mộc có đứng cạnh Sao Hỏa và Trái Đất không?)

Lan: So your question “Is Jupiter between Mars and Earth in our Solar System”?

(Vậy câu hỏi của bạn “Có phải Sao Mộc nằm giữa Sao Hỏa và Trái Đất trong Hệ Mặt Trời của chúng ta” không?)

Nhung: Yes.

(Vâng.)

Lan: No, it stands next to Mars and Saturn. And it's the fifth planet from the Sun. Nhung: Oh wow, well done! You have such a good memory, Lan!

(Không, nó đứng cạnh sao Hỏa và sao Thổ. Và đó là hành tinh thứ năm tính từ Mặt trời. Nhung: Ồ, làm tốt lắm! Bạn có trí nhớ thật tốt, Lan!)

Lan: Thank you!

(Cảm ơn bạn!)

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close