8.7 - Unit 8. Travel and Holiday - SBT Tiếng Anh 8 English Discovery

1 Complete the gap with the missing letters to make a word related to travel. 2 Match the words / phrases in column A to the suitable words/phrases in B to form collocations.3 Thăng Long Youth Club decided to organise a welcoming picnic for grade 6 students in Thăng Long secondary school. Read the announcement of the club and complete the box.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1 Complete the gap with the missing letters to make a word related to travel.

(Điền vào chỗ trống với các chữ cái còn thiếu để tạo thành một từ liên quan đến du lịch.)

 

1 c        e

2 b     k     king

3 c    p      ng

4 b    h hol        .

Lời giải chi tiết:

1 cruise

(du thuyền)

2 backpacking

(đi du lịch bụi)

3 camping

(cắm trại)

4 beach holiday

(kỳ nghỉ bãi biển)

Bài 2

2 Match the words / phrases in column A to the suitable words/phrases in B to form collocations.

(Nối các từ/cụm từ ở cột A với các từ/cụm từ thích hợp ở cột B để tạo thành các cụm từ.)


 

Lời giải chi tiết:

1 g

go backpacking

(đi du lịch bụi)

2 i

go sightseeing

(đi tham quan)

3 a

respect local communities

(tôn trọng cộng đồng địa phương)

4 c

choose eco-friendly accomodation

(chọn chỗ ở thân thiện với môi trường)

5 f

conserve water bottle

(tiết kiệm chai nước)

6 e

avoid single-use plastics

(tránh đồ nhựa dùng một lần)

7 j

go on an excursion

(đi dạo)

8 h

travel by sea/road/rail

(du lịch bằng đường biển/đường bộ/đường sắt)

9 d

take rubbish with you

(mang rác theo mình)

10 b

be environmentally-friendly

(thân thiện với môi trường)

Bài 3

3 Thăng Long Youth Club decided to organise a welcoming picnic for grade 6 students in Thăng Long secondary school. Read the announcement of the club and complete the box.

(CLB Thanh niên Thăng Long quyết định tổ chức buổi dã ngoại chào đón học sinh lớp 6 trường THCS Thăng Long. Đọc thông báo của câu lạc bộ và điền vào ô.)

To welcome more than 200 newcomers of grade 6 to our beloved school, we organise an outdoor picnic with the attendance of all the members of Thăng Long youth club, head teachers of every grade 6 class, the new students and their parents. There will be a BBQ party, sweet buffet, music and games. The event will be held from 4.00 p.m. to 9.00 p.m. on 20 August 2022 in the West Lake camping site. Please register with your head teacher 2 days before the event at the latest. We are looking forward to seeing all of you!

Please arrive on time.

Trần Hiếu

(Để chào đón hơn 200 học sinh lớp 6 mới đến với ngôi trường thân yêu, chúng tôi tổ chức buổi dã ngoại ngoài trời với sự tham dự của toàn thể thành viên CLB Thanh thiếu niên Thăng Long, các giáo viên chủ nhiệm các lớp 6, các em học sinh mới và phụ huynh các em. Sẽ có tiệc BBQ, buffet ngọt, âm nhạc và trò chơi. Sự kiện sẽ được tổ chức từ 4 giờ chiều. đến 9 giờ tối vào ngày 20/8/2022 tại khu cắm trại Hồ Tây. Vui lòng đăng ký với hiệu trưởng của bạn chậm nhất là 2 ngày trước khi sự kiện diễn ra. Chúng tôi rất mong được gặp tất cả các bạn!

Vui lòng đến đúng giờ.

Trần Hiếu)

Manager of the event

(Người quản lý sự kiện)

Lời giải chi tiết:

Bài 4

4 Your class is planning a study trip to Cúc Phương national park. As the monitor of the class, you have decided to organise a firecamp to connect classmates. Complete the notes below:

(Lớp của bạn đang lên kế hoạch cho chuyến đi học tập tại vườn quốc gia Cúc Phương. Với tư cách là lớp trưởng, bạn quyết định tổ chức một buổi firecamp để kết nối các bạn cùng lớp. Hoàn thành các ghi chú dưới đây:)

Lời giải chi tiết:

Bài 5

5 Use the notes in Exercise 4 to write the annoucement. You should write 80-100 words.

(Sử dụng ghi chú ở Bài tập 4 để viết thông báo. Bạn nên viết 80-100 từ.)

Lời giải chi tiết:

To prepare for the upcoming student exam of class 8A3, we organized a study trip to Cuc Phuong national forest. There will be rangers along and then lunches for parents to organize and finally games at the end of the day. The trip will start at 7am until 6pm on September 25, 2023. Please register with your principal at least 2 days before the event. We look forward to meeting you all!

Please arrive on time.

Vân

(Để chuẩn bị cho kỳ thi học sinh lớp 8A3 sắp tới, chúng em đã tổ chức chuyến tham quan rừng quốc gia Cúc Phương. Sẽ có các kiểm lâm đi cùng và sau đó là bữa trưa để phụ huynh tổ chức và cuối cùng là các trò chơi vào cuối ngày. Chuyến đi sẽ bắt đầu lúc 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều ngày 25 tháng 9 năm 2023. Vui lòng đăng ký với hiệu trưởng của bạn ít nhất 2 ngày trước khi sự kiện diễn ra. Chúng tôi mong được gặp tất cả các bạn!

Vui lòng đến đúng giờ.

Vân)

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close