4.7 - Unit 4. A teenager's life - SBT Tiếng Anh 8 English Discovery

1 Rearrange the following sentences to make an email. 2 Lyn is writing an email to her close friend. Circle the best choice (a or b) for each blank below to help her finish it.3 Match each of the following problem (1-5) to its suitable example (a-e).

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1 Rearrange the following sentences to make an email.

(Sắp xếp lại các câu sau để tạo thành một email.)

Lời giải chi tiết:

Bài 2

2 Lyn is writing an email to her close friend. Circle the best choice (a or b) for each blank below to help her finish it.

(Lyn đang viết email cho người bạn thân của cô ấy. Hãy khoanh tròn lựa chọn đúng nhất (a hoặc b) cho mỗi chỗ trống bên dưới để giúp em hoàn thành câu đó.)

                             .

I'm so sad right now. I like drawing and painting, but my parents don't understand it. They want me to focus more on other subjects like maths and science. I have already had an argument with them.             ?               

                             .

Lyn

(Bây giờ tôi đang rất buồn. Tôi thích vẽ và vẽ tranh nhưng bố mẹ tôi không hiểu điều đó. Họ muốn tôi tập trung nhiều hơn vào các môn học khác như toán và khoa học. Tôi đã tranh cãi với họ rồi)

Lời giải chi tiết:

1

a Dear Dan

(Đan thân mến)            

b Hi Dan

(Chào Đan)

2

a Can you give me some advice, please?

(Bạn có thể cho tôi một lời khuyên được không?)

b What should I do now?

(Tôi nên làm gì bây giờ?)

3

a [Blank]

[khoảng trống]

b Yours sincerely

(Trân trọng)

Bài 3

3 Match each of the following problem (1-5) to its suitable example (a-e).

(Hãy ghép mỗi vấn đề sau (1-5) với ví dụ phù hợp (a-e).)


Lời giải chi tiết:

1-c

2-d

3-a

4-e

5-b

Bài 4

4 Write an email to your best friend to share with them your problems during your teenage years (e.g., bullying, parental pressure, peer pressure, family problems, etc.) and ask for their advice, following these steps.

(Viết email cho người bạn thân nhất của bạn để chia sẻ với họ những vấn đề của bạn trong thời niên thiếu (ví dụ: bị bắt nạt, áp lực của cha mẹ, áp lực từ bạn bè, vấn đề gia đình, v.v.) và xin lời khuyên của họ, hãy làm theo các bước sau.)


Lời giải chi tiết:

Dear Harley,

My classmates receive many good marks in the final exam, but mine is just below the average level. I'm very worried whenever I think about that.

Can you give me some advice, please?

Yours sincerely,

Anna.

(Harley thân mến,

Các bạn cùng lớp của tôi nhận được nhiều điểm tốt trong kỳ thi cuối kỳ, nhưng của tôi chỉ ở dưới mức trung bình. Tôi rất lo lắng mỗi khi nghĩ đến điều đó.

Bạn có thể cho tôi một lời khuyên được không?

Trân trọng,

Anna.)

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close