1.6 - Unit 1. That's my digital world! - SBT Tiếng Anh 8 English Discovery

1 Complete the responses in the dialogues with the words below. 2 Write the responses from Exercise 1 in the correct column. 3 Match suggestions 1-5 with responses a-e. 4 1.04 Complete the dialogue with sentences a-e. Listen and check. 5 Match sentences 1-3 with responses a-c.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1 Complete the responses in the dialogues with the words below.

(Hoàn thành các câu trả lời trong các cuộc đối thoại với các từ dưới đây.)

Từ vựng:

cool (a): ngầu

great (a): tuyệt vời

sure: chắc chắn

why: tại sao

1 A: Why don't you add some music to the video?

(Tại sao bạn không thêm nhạc vào video?)

B: Yes, great idea.

(Vâng, ý tưởng tuyệt vời.)

Lời giải chi tiết:

2 A: You could buy a better camera.

(Bạn có thể mua một chiếc máy ảnh tốt hơn.)

B: I'd rather not. They're very expensive!

(Tôi không muốn. Những thứ đó rất đắt tiền!)

3 A: Why don't you use your brother's video camera?

(Tại sao bạn không sử dụng máy quay phim của anh trai bạn?)

B: I'm not sure. He doesn't like people using his things.

(Tôi không chắc. Anh ấy không thích mọi người sử dụng những thứ của mình.)

4 A: Let's make a video about football

(Hãy làm một video về bóng đá)

B: Yes, why not?

(Vâng, tại sao không?)

5 A: Shall we go to the park?

(Chúng ta đi công viên nhé?)

B: OK, cool.

(OK, tuyệt.)

Bài 2

2 Write the responses from Exercise 1 in the correct column.

(Viết câu trả lời từ Bài tập 1 vào đúng cột.)


Bài 3

3 Match suggestions 1-5 with responses a-e.

(Ghép các gợi ý 1-5 với câu trả lời a-e.)

Lời giải chi tiết:

Bài 4

4 Complete the dialogue with sentences a-e. Listen and check.

(Hoàn thành đoạn hội thoại với câu a-e. Nghe và kiểm tra.)

Lời giải chi tiết:

Joe: Right, we want to film a video. What's the best idea?

(Đúng rồi, chúng tôi muốn quay một video. Ý tưởng tốt nhất là gì?)

Ann: c- Well, what about-making-a-video-about-skateboarding?

(Chà, làm-video-về-trượt ván thì sao?)

Joe: Hmm, I'm not sure. I can't do many tricks on my skateboard. I think it might be boring.

(Hmm, tôi không chắc. Tôi không thể thực hiện nhiều thủ thuật trên ván trượt của mình. Tôi nghĩ nó có thể nhàm chán.)

Ann: OK. Well, shall we make a video about dancing? I can ask some of my friends. Tara's a really good dancer.

(Được rồi. Chà, chúng ta sẽ làm một video về nhảy chứ? Tôi có thể hỏi một vài người bạn của tôi. Tara là một vũ công thực sự giỏi.)

Joe: b- I'd rather not. I'd prefer to make a funny video.

(Tôi không muốn. Tôi thích làm một video hài hước hơn.)

Ann: Well, we could make a funny video about your cat.             

(Chà, chúng ta có thể làm một video hài hước về con mèo của bạn.)

Joe: a- Yes, why not? He's always doing funny things.

(Có, tại sao không? Nó luôn làm những điều buồn cười.)

Ann: Hmm, but he might not do anything funny in front of the camera.

(Hmm, nhưng nó có thể không làm điều gì buồn cười trước ống kính đâu.)

Joe: e- That's true. Why don't we make a music video?

(Điều đó đúng. Tại sao chúng ta không làm một video âm nhạc?)

Ann: With you playing the guitar.

(Với bạn chơi guitar.)

Joe: Yes.

(Được đó.)

Ann: d- That's a great idea. I can play the drums, too

(Đó là một ý tưởng tuyệt vời. Tôi cũng có thể chơi trống)

Joe: Cool! And we can ask Tom to sing

(Tuyệt! Và chúng ta có thể yêu cầu Tom hát)

Ann: Great! Let's do that!

(Tuyệt vời! Hãy làm điều đó!)

Bài 5

5 Match sentences 1-3 with responses a-c.

(Nối câu 1-3 với câu trả lời a-c.)

1. Look, this is my new tablet. 

2. Let's have pizza for lunch. 

3. That's is. I'm leaving!

a. Come back! 

b. This is so cool!

c. Good idea. That's my favourite!

Lời giải chi tiết:

1 – b

2 – c

3 – a

1 - b 

Look, this is my new tablet. (Nhìn này, đây là máy tính bảng mới của tớ.)

This is so cool! (Trông tuyệt thât đấy!) 

2 - c 

Let's have pizza for lunch. (Chúng ta ăn pizza cho bữa trưa đi.)

Good idea. That's my favourite! (Ý hay. Món khoái khẩu của tớ đấy.)

3 - a 

That's is. I'm leaving! (Thế nha. Tớ đi đây.)

Come back! (Quay lại đi!)

 • 1.7 - Unit 1. That's my digital world! - SBT Tiếng Anh 8 English Discovery

  1 Circle six technological gadgets in the paragraph and match them with suitable descriptions below. 2 Fill in the blank with the correct adjective form of the given words. 3 Match the verb in column A to the suitable word in column B to form collocation. There is only one verb that does not go with any words in column B.4 Choose one technological device that you have bought recently. Describe it in detail (80-100 words). Try to use at least one collocation in Exercise 3. The suggestions below m

 • 1.8 - Unit 1. That's my digital world! - SBT Tiếng Anh 8 English Discovery

  1 Complete the words in the sentences. 2 Complete the sentences with the words below. There is one extra word. 3 Complete the sentences with the Present Simple or Present Continuous form of the verbs in brackets.4 Complete the questions with the Present Simple or Present Continuous form of the verbs in brackets. Then complete the short answers.5 Choose the correct option.

 • 1.5 - Unit 1. That's my digital world! - SBT Tiếng Anh 8 English Discovery

  1 Choose the correct option. 2 Match 1-6 with a-f to make sentences. 3 How often do you do these things? Write sentences.4 1.01 Listen to the first part of a radio programme. What is the programme about? 5 1.02 Listen to the second part of the programme. Mark the sentences T (TRUE) or F (FALSE).

 • 1.4 - Unit 1. That's my digital world! - SBT Tiếng Anh 8 English Discovery

  1. Order the words to make sentences. 2 Match 1-6 with a-f to make sentences. 3 Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets. 4. Find and correct the mistakes in the sentences. One sentence is correct. 5 Complete the text with the correct form of the verbs below.

 • 1.3 - Unit 1. That's my digital world! - SBT Tiếng Anh 8 English Discovery

  1 Read the text. Match gadgets 1-3 with photos A-C. 2 Read the text again. Choose the correct answer. 3 Complete the sentences with the words below from the text.

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close