5.1 - Unit 5. Life in the countryside - SBT Tiếng Anh 8 English Discovery

1 Write the words using the first letter given. 2 Complete the sentences with the words below.3 Complete the text by choosing the correct option.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Life in the countryside

(Cuộc sống ở miền quê)

I can talk about life in the countryside.

(Tôi có thể nói về cuộc sống ở nông thôn.)

1 Write the words using the first letter given.

(Viết các từ sử dụng chữ cái đầu tiên cho sẵn.)

LIFE IN THE COUNTRYSIDE

(Cuộc sống ở nông thôn)

1 h                .

2 h        buffalos

3 mi     the c      .

4 play h      and s       .

5 t                .

6 p__dy f_______d

Lời giải chi tiết:

 

1 harvest

(vụ thu hoạch)

2 herd buffalos

(chăn trâu)

3 milk the cow

(vắt sữa bò)

4 play hide and seek

(chơi trốn tìm)

5 tractor

(máy kéo)

6 paddy fileds

(cánh đồng lúa)

Bài 2

2 Complete the sentences with the words below.

(Hoàn thành câu với các từ dưới đây.)

Từ vựng:

herding buffaloes (v): chăn trâu

paddy fields (n): ruộng lúa

harvest time (n): thời gian thu hoạch

hide and seek (n): trốn tìm

dry the rice (v): phơi khô gạo

throwing cans (v): ném lon

Lời giải chi tiết:

1 Seagrass fields are similar to                  .

Seagrass fields are similar to paddy fields.             

(Ruộng cỏ biển cũng giống như ruộng lúa.)            

2 The children are playing                  in the school yard. One of the boys keeps his eyes closed.

The children are playing hide and seek in the school yard. One of the boys keeps his eyes closed.

(Bọn trẻ đang chơi trốn tìm trong sân trường. Một trong hai đứa con trai vẫn nhắm mắt.)

3 He usually goes                  with other boys in the village.

He usually goes herding buffaloes with other boys in the village.

(Anh ấy thường đi chăn trâu cùng các cậu bé khác trong làng.)

4 Farmers get very busy during the                  .

Farmers get very busy during the harvest time.

(Nông dân rất bận rộn trong thời gian thu hoạch.)

5 Do you like                    ? You need to find cans to play first.

Do you like throwing cans? You need to find cans to play first.

(Bạn có thích ném lon không? Bạn cần tìm lon để chơi trước.)

6 Farmers need to after harvesting them from the field.

Farmers need to dry the rice after harvesting them from the field.

(Nông dân cần phơi lúa sau khi thu hoạch từ đồng ruộng.)

Bài 3

3 Complete the text by choosing the correct option.

(Hoàn thành đoạn văn bằng cách chọn phương án đúng.)

It's 5.30 a.m. on a Tuesday morning. Aida rises from her bed and            the door of her bedroom. It's a normal day, like every day, and she has plenty of things to do to keep her busy.

Jumping into her truck, she heads to the farm and            at 6.30. This is the farm her family has run for generations. She knew she has to continue running it to keep the family's history alive. As soon as she is at the farm, she starts working. She  her water jug and gets into a tractor and works on the field the entire morning. In the afternoon, she begins harvesting potatoes for the family. The harvest           is one of the most            time of the year.

1 a heads out                 b heads off                                c heads in

(hướng ra ngoài)                       (ngăn chặn)                              (hướng vào)

2 a shows off                 b shows up                                c shows on

(khoe khoang)               (xuất hiện )                               (hiện lên)

3 a finds                                   b refills                         c cleans

(tìm thấy)                                  (làm đầy lại)                             (làm sạch)

4 a season                                 b day                                        c month

(mùa)                                       (ngày)                           (tháng)

5 a boring                                 b exciting                                  c hectic

(nhàm chán)                             (thú vị)                         (bận rộn)

Lời giải chi tiết:

1 a heads out

(hướng ra ngoài)

2 b shows up    

(xuất hiện )

3 b refills

(làm đầy lại)

4 a season

(mùa)

5 c hectic

(bận rộn)

It's 5.30 a.m. on a Tuesday morning. Aida rises from her bed and heads out the door of her bedroom. It's a normal day, like every day, and she has plenty of things to do to keep her busy.

Jumping into her truck, she heads to the farm and shows up at 6.30. This is the farm her family has run for generations. She knew she has to continue running it to keep the family's history alive. As soon as she is at the farm, she starts working. She refills her water jug and gets into a tractor and works on the field the entire morning. In the afternoon, she begins harvesting potatoes for the family. The harvest season is one of the most hectic time of the year.

(Bây giờ là 5h30 sáng thứ Ba. Aida đứng dậy khỏi giường và đi ra cửa phòng ngủ. Đó là một ngày bình thường như mọi ngày và cô có rất nhiều việc phải làm khiến mình bận rộn.

Nhảy lên xe tải, cô ấy đi đến trang trại và có mặt lúc 6h30. Đây là trang trại mà gia đình cô đã quản lý qua nhiều thế hệ. Cô biết mình phải tiếp tục điều hành nó để duy trì lịch sử của gia đình. Ngay khi đến trang trại, cô ấy bắt đầu làm việc. Cô đổ đầy bình nước rồi lên máy kéo và làm việc trên cánh đồng suốt buổi sáng. Buổi chiều, chị bắt đầu thu hoạch khoai cho gia đình. Mùa thu hoạch là một trong những thời điểm bận rộn nhất trong năm.)

Bài 4

4 Answer the following questions.

(Trả lời các câu hỏi sau.)

1 Where do farmers grow rice?

(Nông dân trồng lúa ở đâu?)

2 Which games do you prefer, playing hide and seek or flying kites?

(Bạn thích trò chơi nào hơn, chơi trốn tìm hay thả diều?)

3 Which animals do children often herd in the countryside?

(Trẻ em thường chăn những con vật nào ở nông thôn?)

4 Which activities do you prefer, feeding the animals or milking the cows?

(Bạn thích hoạt động nào hơn, cho động vật ăn hay vắt sữa bò?)

Lời giải chi tiết:

1 Farmers grow rice in large fields.

(Farmers grow rice in large fields.)

2 I prefer playing hide and seek because it's so much fun to find and hide from people.

(Tôi thích chơi trốn tìm hơn bởi vì nó rất thú vị khi đi tìm và trốn mọi người.)

3 Children in the countryside often herd cows or ducks.

(Trẻ em ở nông thôn thường chăn bò hoặc chăn vịt.)

4 I prefer to feed the animals because I feel happy watching the cows eat grass.

(Tôi thích cho động vật ăn hơn bởi vì tôi thấy rất vui khi nhìn những con bò ăn cỏ.)

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close