7.7 - Unit 7. Ethnic groups in Việt Nam - SBT Tiếng Anh 8 English Discovery

1 Name some volunteer activities have you done or you want to do in the future. 2 Write E (expressing interests), or O (offering voluntary support) for each expression below. 3 Quân wrote a letter to Ms. Kim to express his interest in helping build a library for SOS Children's Village in Hà Nội. Rewrite the letter with the expressions in Exercise 2.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

A fomal email

(Một email trang trọng)

Students can write an email to express interest in being a volunteer to help build a school for minority children.

(Học sinh có thể viết email bày tỏ mong muốn trở thành tình nguyện viên giúp xây dựng trường học cho trẻ em dân tộc thiểu số.)

1 Name some volunteer activities have you done or you want to do in the future.

(Kể tên một số hoạt động tình nguyện bạn đã thực hiện hoặc muốn thực hiện trong tương lai.)

e.g., cleaning a neighbourhood

(ví dụ: dọn dẹp một khu phố)

Lời giải chi tiết:

1 voluntary blood donation

(hiến máu tình nguyện)

2 give gifts to the poor

(phát quà cho người nghèo )

3 Volunteer travel with V.E.O

(du lịch tình nguyện cùng V.E.O)

Bài 2

2 Write E (expressing interests), or O (offering voluntary support) for each expression below.

(Viết E (bày tỏ sự quan tâm), hoặc O (đề nghị hỗ trợ tự nguyện) cho mỗi biểu thức dưới đây.)

1 I am looking to / for ..

(Tôi đang tìm kiếm/cho...)

2 I am (particularly) interested in ...

(Tôi (đặc biệt) quan tâm đến ...)

3 I read with (great) interest that ..

(Tôi đọc với sự quan tâm (rất lớn) rằng ...)

4 I am attaching my resume about my ...

(Tôi đính kèm sơ yếu lý lịch của tôi về ...)

5 I am very keen on ...

(Tôi rất quan tâm đến...)

Lời giải chi tiết:

1 O

2 E

3 E

4 O

5 E

Bài 3

3 Quân wrote a letter to Ms. Kim to express his interest in helping build a library for SOS Children's Village in Hà Nội. Rewrite the letter with the expressions in Exercise 2.

(Quân đã viết thư cho cô Kim bày tỏ sự quan tâm đến việc hỗ trợ xây dựng thư viện cho Làng trẻ em SOS Hà Nội. Viết lại chữ cái với các biểu thức ở Bài tập 2.)

Dear Ms Kim,

I want to help you build a library for SOS Children's Village in Hà Nội. I have experience building a lot of bookshelves for Nà Ó primary pupils in Bảo Lâm, Cao Bằng last year. I enjoyed it very much, and I want to do it again this summer.

Here is my resume. You will see I am very qualified.

Yours sincerely,

Quân

(Thưa cô Kim,

Tôi muốn giúp các bạn xây dựng thư viện cho Làng trẻ em SOS ở Hà Nội. Tôi có kinh nghiệm đóng rất nhiều tủ sách cho học sinh tiểu học Nà Ó ở Bảo Lâm, Cao Bằng vào năm ngoái. Tôi rất thích nó và tôi muốn làm lại vào mùa hè này.

Đây là sơ yếu lý lịch của tôi. Bạn sẽ thấy tôi rất có trình độ.

Trân trọng,

Quân)

Lời giải chi tiết:

Dear Ms. Kim,

I read with great interest that your organization is building a library for SOS Children's Village in Hà Nội. I am very keen on voluntary work, and I am looking to volunteer nowI have experience building a lot of bookshelves for Nà Ó primary pupils in Bảo Lâm, Cao Bằng last yearI enjoyed it very much, and I would like to do it again this summer. I am attaching my resume, so you can see my experience and qualifications.

Yours sincerely,

Trần Văn Quân

(Thưa cô Kim,

Tôi rất thích thú khi biết tổ chức của bạn đang xây dựng thư viện cho Làng trẻ em SOS ở Hà Nội. Tôi rất thích công việc tình nguyện và hiện đang muốn làm tình nguyệnTôi đã có kinh nghiệm đóng rất nhiều giá sách cho học sinh tiểu học Nà Ó ở Bảo Lâm, Cao Bằng năm ngoái Tôi rất thích công việc này và tôi muốn làm lại vào mùa hè này . Tôi đính kèm sơ yếu lý lịch của mình để bạn có thể thấy kinh nghiệm và trình độ của tôi.

Trân trọng,

Trần Văn Quân)

Bài 4

4 Imagine you are a person who loves doing volunteer work. You want to spend this summer vacation volunteering. Circle the option you prefer and then do the task.

(Hãy tưởng tượng bạn là một người yêu thích công việc tình nguyện. Bạn muốn dành kỳ nghỉ hè này để tham gia hoạt động tình nguyện. Hãy khoanh tròn vào lựa chọn bạn thích và sau đó thực hiện nhiệm vụ.)

Option A:

Volunteer for Education Organization (V.E.O) is an organization that supports education for children in the mountainous areas. Write an email (80-100 words) to express your interest in volunteering to help with one of their projects.

(Lựa chọn A:

Tổ chức Tình nguyện vì Giáo dục (V.E.O) là tổ chức hỗ trợ giáo dục cho trẻ em miền núi. Viết một email (80-100 từ) để bày tỏ sự quan tâm của bạn đến việc tình nguyện giúp đỡ một trong các dự án của họ.)

Option B:

Hands for Hope is an organization that helps teach disadvantaged children and repair houses for poor families in remote areas. Write an email (80-100 words) to express your interest in volunteering to help with one of their projects.

(Tùy chọn B:

Hands for Hope là tổ chức giúp dạy học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và sửa nhà cho các gia đình nghèo vùng sâu, vùng xa. Viết một email (80-100 từ) để bày tỏ sự quan tâm của bạn đến việc tình nguyện giúp đỡ một trong các dự án của họ.)

Lời giải chi tiết:

Option A

(Lựa chọn A)

Dear Ms Van,

I want to help her teach children in the mountains for the Volunteer for Education Organization (V.E.O). I used to teach children at the SOS children's village in Hanoi last year. I really liked that job, so I want to do it again this summer.

Here is my resume. You will see I am very qualified.

Yours sincerely,

Quan

(Kính gửi chị Vân,

Em muốn giúp chị dạy dỗ trẻ em vùng núi cho Tổ chức Tình nguyện Giáo dục (V.E.O). Em từng dạy trẻ ở làng trẻ em SOS Hà Nội vào năm ngoái. Em thực sự thích công việc đó nên em muốn làm lại vào mùa hè này.

Đây là sơ yếu lý lịch của em. Chị sẽ thấy em rất có trình độ.

Trân trọng,

Quân)

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close