5.5 - Unit 5. Life in the countryside - SBT Tiếng Anh 8 English Discovery

5.01 Fill in the blanks with the given expressions. There is one extra expression. Listen and check. 2 5.02 Match words in column A to words in column B to make right collocations. Listen and check. 3 Write the expressions from Exercise 2 next to the pictures. 4 5.03 You will listen to a school reporter. Listen and choose the correct answer.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Cost of living

I can identify specific details in a radio program about teenagers' lives.

5.01 Fill in the blanks with the given expressions. There is one extra expression. Listen and check.

(Điền vào chỗ trống các biểu thức đã cho. Có một cấu trúc bổ sung. Nghe và kiểm tra.)

Tạm dịch:

What do you mean (by) ...?: Ý của bạn là gì?

Do you mean (that)...?: Ý bạn là (điều đó)...?

What exactly does that mean?: Nó chính xác nghĩa là gì?

Could you explain...?: Bạn có thể giải thích...?

Can you tell me more about...?: Bạn có thể cho tôi biết thêm về...?

1                the word "urbanization", please?

2 A: In the past, there were only a few computers and people hardly knew how to use them properly.

B:                now people are better at using computers?

3 A: Do you need any further information?

B: Yes.                the benefits of staying in cities, please?

 4 You have said living in the countryside helps people reduce the risks of health problems.                ?

Lời giải chi tiết:

1 Could you explain the word "urbanization", please?

(Bạn có thể giải thích từ "đô thị hóa" được không?)

2

A: In the past, there were only a few computers and people hardly knew how to use them properly.

(Trước đây chỉ có một số ít máy tính và mọi người hầu như không biết cách sử dụng chúng đúng cách.)

B: Do you mean (that) now people are better at using computers?

(Ý bạn là bây giờ mọi người sử dụng máy tính tốt hơn phải không?)

3

A: Do you need any further information?

(Bạn có cần thêm thông tin gì không?)

B: Yes. Can you tell me more about the benefits of staying in cities, please?

(Vâng. Bạn có thể cho tôi biết thêm về lợi ích của việc sống ở thành phố được không?)

4 You have said living in the countryside helps people reduce the risks of health problems. What exactly does that mean?

(Bạn đã nói rằng sống ở nông thôn giúp mọi người giảm thiểu rủi ro về các vấn đề sức khỏe. Nó chính xác nghĩa là gì?)

Bài 2

2 5.02 Match words in column A to words in column B to make right collocations. Listen and check.

(Nối các từ ở cột A với các từ ở cột B để tạo thành các cụm từ đúng. Nghe và kiểm tra.)

Lời giải chi tiết:

1-d

2-e

3-a

4-c

5-b

Bài 3

3 Write the expressions from Exercise 2 next to the pictures.

(Viết các từ ghép ở Bài tập 2 bên cạnh các bức tranh.)

Lời giải chi tiết:

1 traffic congestion

(ùn tắc giao thông)

2 life quality

(chất lượng cuộc sống)

3 urban areas

(khu đô thị)

4 high-paid jobs

(công việc lương cao)

Bài 4

4 5.03 You will listen to a school reporter. Listen and choose the correct answer.

(Bạn sẽ lắng nghe một phóng viên của trường. Nghe và chọn câu trả lời đúng.)

1 Who is the reporter?

(Phóng viên là ai?)

a A student

(Học sinh)

b A headmaster

(Hiệu trưởng)

c A teacher

(Giáo viên)

2 What is urbanization?

(Đô thị hóa là gì?)

a People live in the countryside.

(Người dân sống ở nông thôn.)

b More people move to cities.

(Nhiều người di chuyển đến thành phố hơn.)

c The countryside becomes bigger.

(Nông thôn trở nên rộng lớn hơn.)

3 According to the report, why does urbanization happen?

(Theo báo cáo, tại sao đô thị hóa lại diễn ra?)

a People want to live in cities.

(Mọi người muốn sống ở thành phố.)

b Jobs in the countryside are difficult to get.

(Việc làm ở nông thôn rất khó kiếm.)

c Public services in cities are excellent.

(Dịch vụ công cộng ở các thành phố rất tuyệt vời.)

4 Why does the report mention Hà Nội?

(Tại sao báo cáo lại đề cập đến Hà Nội?)

a It has environmental problems.

(Nó có vấn đề về môi trường.)

b It has many beautiful scenery spots.

( Nơi đây có nhiều cảnh đẹp.)

c It has the worst traffic congestion in Việt Nam.

(Nơi đây có tình trạng ùn tắc giao thông tồi tệ nhất ở Việt Nam.)

5 In the next part of the radio, what will the reporter talk about?

(Trong phần tiếp theo của buổi phát thanh, phóng viên sẽ nói về vấn đề gì?)

a Urbanization problems

(Vấn đề đô thị hóa)

b Solutions to urbanization

(Giải pháp đô thị hóa)

c The future of cities

(Tương lai của các thành phố)

Bài 5

5 5.04 Listen again. Tick () the problems of living in the city mentioned in the radio.

(Nghe lại. Đánh dấu ( ) những vấn đề của cuộc sống ở thành phố được đề cập trên đài.)

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close