1.3 - Unit 1. That's my digital world! - SBT Tiếng Anh 8 English Discovery

1 Read the text. Match gadgets 1-3 with photos A-C. 2 Read the text again. Choose the correct answer. 3 Complete the sentences with the words below from the text.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Are all gadgets useful?

(Có phải tất cả các tiện ích đều hữu ích?)

I can find specific details in an article and talk about unusual objects.

(Tôi có thể tìm thấy những chi tiết cụ thể trong một bài báo và nói về những đồ vật khác thường.)

Gadget World

Hundreds of brilliant gadgets at amazing prices!

Read about our three top gadgets this month.

The UE Boom 2 is a small speaker with a really big sound! It's about the size of a can of drink, so you can carry it with you easily and enjoy listening to your music. It's round, so the sound comes out in all directions. It's powerful enough to fill a large room with music, so you can have a party wherever you are! It's made of strong plastic, so it's OK if you drop it and it's also waterproof, so you can use it at the beach or in the shower. And the battery lasts for fifteen hours.

Do you sometimes forget to charge your phone? Well, why not buy some EnSoles? They look like normal insoles, but they use the power that you make when you're walking to charge your phone. Just put the Ensoles in your shoes, plug your phone cable into your shoe and you can chat or text while you walk. They're really cool, and a very useful gadget.

Taking selfies is fun, but sometimes you'd like your selfie stick to be just a little bit longer. Well, the Nixie is the perfect gadget for you! It's a camera that flies! You wear it on your arm like a watch, so it's easy to carry. When you're ready to take a photo, you let it go and it flies up into the airIt knows where you are and it can follow you to take some awesome photos. It then comes back down, you catch it and put it back on your arm. Simple! The Nixie isn't available to buy yet, but you can put your name on the list to get one as soon as they're on sale.

(Thế giới tiện ích

Hàng trăm tiện ích thông minh với giá tuyệt vời!

Đọc về ba tiện ích hàng đầu của chúng tôi trong tháng này.

UE Boom 2 là một chiếc loa nhỏ với âm thanh thực sự lớn! Nó có kích thước bằng một lon nước uống, vì vậy bạn có thể dễ dàng mang theo bên mình và thưởng thức âm nhạc của mình. Nó tròn nên âm thanh phát ra mọi hướng. Nó đủ mạnh để lấp đầy một căn phòng lớn bằng âm nhạc, vì vậy bạn có thể tổ chức một bữa tiệc mọi lúc mọi nơi! Nó được làm bằng nhựa chắc chắn, vậy nên bạn có làm rơi nó cũng không sao và nó cũng không thấm nước, do đó bạn có thể sử dụng nó ở bãi biển hoặc khi tắm. Và pin kéo dài trong mười lăm giờ.

Bạn có đôi khi quên sạc điện thoại của bạn? Chà, tại sao không mua một số EnSoles? Chúng trông giống như đế lót bình thường, nhưng chúng sử dụng năng lượng mà bạn tạo ra khi đi bộ để sạc điện thoại. Chỉ cần đặt Ensole vào giày, cắm cáp điện thoại vào giày và bạn có thể trò chuyện hoặc nhắn tin trong khi đi bộ. Chúng thực sự rất tuyệt và là một tiện ích rất hữu ích.

Chụp ảnh tự sướng rất thú vị, nhưng đôi khi bạn muốn chiếc gậy chụp ảnh tự sướng của mình dài hơn một chút. Chà, Nixie là tiện ích hoàn hảo dành cho bạn! Đó là một chiếc máy ảnh biết bay! Bạn đeo nó trên tay như một chiếc đồng hồ, vì vậy rất dễ mang theo. Khi bạn đã sẵn sàng chụp ảnh, bạn thả nó ra và nó bay lên không trung. Nó biết bạn đang ở đâu và nó có thể đi theo bạn để chụp những bức ảnh tuyệt vời. Sau đó, nó quay trở lại, bạn bắt nó và đặt nó trở lại cánh tay của bạn. Đơn giản! Nixie chưa có sẵn để mua, nhưng bạn có thể ghi tên mình vào danh sách để mua ngay khi chúng được giảm giá.)

1 Read the text. Match gadgets 1-3 with photos A-C.

(Đọc văn bản. Nối đồ dùng 1-3 với hình ảnh A-C.)

1 EnSoles                     2 UE Boom 2                            3 Nixie

Lời giải chi tiết:

1 EnSoles- C

2 UE Boom 2- A

3 Nixie- B

Bài 2

2 Read the text again. Choose the correct answer.

(Đọc lại văn bản. Chọn câu trả lời đúng.)

1 You can only use the UE Boom 2 speaker inside a room.

(Bạn chỉ có thể sử dụng loa UE Boom 2 trong phòng.)

a True                           b False                          c Doesn't say

2 The UE Boom 2 speaker doesn't break easily.

(Loa UE Boom 2 không dễ bị hỏng.)

a True                           b False                         c Doesn't say

3 The EnSoles are expensive.

(EnSoles đắt tiền.)

a True                           b False                                      c Doesn't say

4 The Ensoles use power from the sun to charge your phone.

(Đế sạc sử dụng năng lượng từ mặt trời để sạc điện thoại của bạn.)

a True                           b False                                      c Doesn't say

5 The Nixie camera is comfortable to wear.

(Máy ảnh Nixie rất thoải mái khi đeo.)

a True                           b False                          c Doesn't say

6 You can't buy a Nixie at the moment.

(Bạn không thể mua Nixie vào lúc này.)

a True                           b False                                      c Doesn't say

Lời giải chi tiết:

1 Doesn't say

(Không nhắc đến)

2 True

(Đúng)

Thông tin: It's made of strong plastic, so it's OK if you drop it and it's also waterproof, so you can use it at the beach or in the shower.

(Nó được làm bằng nhựa chắc chắn, vậy nên bạn có làm rơi nó cũng không sao và nó cũng không thấm nước, do đó bạn có thể sử dụng nó ở bãi biển hoặc khi tắm.)

3 Doesn't say

(Không nhắc đến)

4 False

(Sai)

Thông tin: They look like normal insoles, but they use the power that you make when you're walking to charge your phone.

(Chúng trông giống như đế lót bình thường, nhưng chúng sử dụng năng lượng mà bạn tạo ra khi đi bộ để sạc điện thoại.)

5 Doesn't say

(Không nhắc đến)

6 True

(Đúng)

Thông tin: The Nixie isn't available to buy yet, but you can put your name on the list to get one as soon as they're on sale.

(Nixie chưa có sẵn để mua, nhưng bạn có thể ghi tên mình vào danh sách để mua ngay khi chúng được giảm giá.)

Bài 3

3 Complete the sentences with the words below from the text.

(Hoàn thành các câu với các từ dưới đây từ văn bản.)


Từ vựng:

can : có thể

easy (a): dễ dàng

lasts (v): kèo dài

normal (a): bình thường

size (n): kích cỡ

1 This gadget is cheap and                        to use.

2 This camera is about the                        of a watch, so it's very small.

3 With these earphones, you                        listen to music in the shower.

4 It looks like a                        watch, but in fact, it's also a computer. ]

5 One problem with this phone is that the battery only                        for a few hours.

Lời giải chi tiết:

1 This gadget is cheap and easy to use.

(Tiện ích này rẻ và dễ sử dụng.)

2 This camera is about the size of a watch, so it's very small.

(Máy ảnh này có kích thước bằng đồng hồ đeo tay nên rất nhỏ.)

3 With these earphones, you can listen to music in the shower.

(Với những chiếc tai nghe này, bạn có thể nghe nhạc khi tắm.)

4 It looks like a normal watch, but in fact, it's also a computer.

(Trông giống như một chiếc đồng hồ bình thường, nhưng thực chất nó cũng là một chiếc máy tính.)

5 One problem with this phone is that the battery only lasts for a few hours.

(Một vấn đề với điện thoại này là pin chỉ dùng được trong vài giờ.)

 

 • 1.4 - Unit 1. That's my digital world! - SBT Tiếng Anh 8 English Discovery

  1. Order the words to make sentences. 2 Match 1-6 with a-f to make sentences. 3 Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets. 4. Find and correct the mistakes in the sentences. One sentence is correct. 5 Complete the text with the correct form of the verbs below.

 • 1.5 - Unit 1. That's my digital world! - SBT Tiếng Anh 8 English Discovery

  1 Choose the correct option. 2 Match 1-6 with a-f to make sentences. 3 How often do you do these things? Write sentences.4 1.01 Listen to the first part of a radio programme. What is the programme about? 5 1.02 Listen to the second part of the programme. Mark the sentences T (TRUE) or F (FALSE).

 • 1.6 - Unit 1. That's my digital world! - SBT Tiếng Anh 8 English Discovery

  1 Complete the responses in the dialogues with the words below. 2 Write the responses from Exercise 1 in the correct column. 3 Match suggestions 1-5 with responses a-e. 4 1.04 Complete the dialogue with sentences a-e. Listen and check. 5 Match sentences 1-3 with responses a-c.

 • 1.7 - Unit 1. That's my digital world! - SBT Tiếng Anh 8 English Discovery

  1 Circle six technological gadgets in the paragraph and match them with suitable descriptions below. 2 Fill in the blank with the correct adjective form of the given words. 3 Match the verb in column A to the suitable word in column B to form collocation. There is only one verb that does not go with any words in column B.4 Choose one technological device that you have bought recently. Describe it in detail (80-100 words). Try to use at least one collocation in Exercise 3. The suggestions below m

 • 1.8 - Unit 1. That's my digital world! - SBT Tiếng Anh 8 English Discovery

  1 Complete the words in the sentences. 2 Complete the sentences with the words below. There is one extra word. 3 Complete the sentences with the Present Simple or Present Continuous form of the verbs in brackets.4 Complete the questions with the Present Simple or Present Continuous form of the verbs in brackets. Then complete the short answers.5 Choose the correct option.

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close