6.5 - Unit 6. The big match! - SBT Tiếng Anh 8 English Discovery

1 WORD BUILDING Complete the table. 2 Complete the sentences with a word formed from the word in brackets. 3 6.01 Listen to a sports report. Choose the correct answer. 4 6.02 Listen to Angela and Paul talking about Anita Redway. Mark the sentences T (TRUE) or F (FALSE).

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

A young tennis player

(Một tay vợt trẻ)

I can identify specific details in speech and talk about sports training.

(Tôi có thể xác định được các chi tiết cụ thể trong lời nói và nói về việc rèn luyện thể thao.)

1 WORD BUILDING Complete the table.

(Hoàn thành bảng.)

Lời giải chi tiết:

Bài 2

2 Complete the sentences with a word formed from the word in brackets.

(Hoàn thành câu với từ được tạo thành từ từ trong ngoặc.)

1 They do three hours of training (train) every week.

(Họ thực hiện ba giờ đào tạo mỗi tuần.)

Lời giải chi tiết:

2 Rob               (practice) his football skills every day.

Rob practices (practice) his football skills every day.

(Rob luyện tập kỹ năng bóng đá của mình mỗi ngày.)

3 Stella is a really good tennis                (play).

Stella is a really good tennis player (play).

(Stella thực sự là một tay vợt giỏi.)

4 All the                (run) looked exhausted at the end of the race.

All the runners (run) looked exhausted at the end of the race.

(Tất cả các vận động viên đều trông kiệt sức khi kết thúc cuộc đua.)

5 My uncle works as a sports                (train).

My uncle works as a sports trainer (train).

(Chú tôi làm huấn luyện viên thể thao.)

6 Who                (score) the winning goal in last week's match?

Who scored (score) the winning goal in last week's match?

(Ai đã ghi bàn thắng quyết định trong trận đấu tuần trước?)

Bài 3

3 6.01 Listen to a sports report. Choose the correct answer.

(Nghe báo cáo thể thao. Chọn câu trả lời đúng.)

 

 

1 What does Anita most enjoy doing in tennis?

(Anita thích làm gì nhất trong quần vợt?)

2 What form of training does Anita do every day?

(Anita tập luyện bằng hình thức nào hàng ngày?)

3 Who always watches Anita's matches?

(Ai luôn xem các trận đấu của Anita?)

4 What does Anita always wear when she plays matches?

(Anita luôn mặc gì khi thi đấu?)

Bài 4

4 6.02 Listen to Angela and Paul talking about Anita Redway. Mark the sentences T (TRUE) or F (FALSE).

(Hãy nghe Angela và Paul nói về Anita Redway. Đánh dấu các câu T (TRUE) hoặc F (FALSE).)

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close