9.1 - Unit 9. Life on other planets - SBT Tiếng Anh 8 English Discovery

1 Writing the words using the first letter given.2 Fill in the blanks (1-8) with the names of the planets. 3 Complete the table with the names of the planets.4 Matching the planets (1-6) with their characteristics (a-f).

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Solar system

(Hệ mặt trời)

I can use related vocabulary to talk about the solar system.

(Tôi có thể sử dụng từ vựng liên quan để nói về hệ mặt trời.)

1 Writing the words using the first letter given.

(Viết từ sử dụng chữ cái đầu tiên cho sẵn.)

 

1 s       s       .

2 g       .

3 u       .

4 o       .

5 a       .

6 s       .

Lời giải chi tiết:

1 solar system

(hệ mặt trời)

2 galaxy

(thiên hà)

3 universe

(vũ trụ)

4 orbit

(quỹ đạo)

5 astronaut

(phi hành gia)

6 spacecraft

(tàu vũ trụ)

Bài 2

2 Fill in the blanks (1-8) with the names of the planets.

(Điền vào chỗ trống (1-8) tên của các hành tinh.)


Lời giải chi tiết:

1 Mercury

(sao Thủy)

2 Venus

(sao Kim)

3 Earth

(trái đất)

4 Mars

(sao Hỏa)

5 Jupiter

(Sao Mộc)

6 Saturn

(Sao Thổ)

7 Uranus

(Sao Thiên Vương)

8 Neptune

(Sao Hải Vương)

Bài 3

3 Complete the table with the names of the planets.

(Hoàn thành bảng với tên của các hành tinh.)

Lời giải chi tiết:

Bài 4

4 Matching the planets (1-6) with their characteristics (a-f).

(Nối các hành tinh (1-6) với đặc điểm của chúng (a-f).)

Lời giải chi tiết:

1 b

2 d

3 f

4 a

5 c

6 e

Bài 5

5 Complete the sentences using the words in the box.

(Hoàn thành câu sử dụng các từ trong khung.)

Từ vựng:

astronauts (n): phi hành gia

planet (n): hành tinh

Milky Way (n): dải Ngân Hà

aliens (n): người ngoài hành tinh

orbit (n): quỹ đạo

1 The space shuttle was a spacecraft. It used to              the Earth at a height of several hundred miles.

2 We are living on the Earth. The Earth is in the solar system. The solar system is in the               galaxy.

3 People working in NASA spend time exploring other planets and they call creatures living there              .

4 Many kids dream of becoming               because they want to travel in space.

5 Some people believe that Mars will become the second               that has life.

Lời giải chi tiết:

1 The space shuttle was a spacecraft. It used to orbit the Earth at a height of several hundred miles.

(Tàu con thoi là một tàu vũ trụ. Nó từng quay quanh Trái đất ở độ cao vài trăm dặm.)

2 We are living on the Earth. The Earth is in the solar system. The solar system is in the Milky Way galaxy.

(Chúng ta đang sống trên Trái đất. Trái đất nằm trong hệ mặt trời. Hệ mặt trời nằm trong thiên hà Milky Way.)

3 People working in NASA spend time exploring other planets and they call creatures living there aliens.

(Những người làm việc tại NASA dành thời gian khám phá các hành tinh khác và họ gọi những sinh vật sống ở đó là người ngoài hành tinh.)

4 Many kids dream of becoming astronauts because they want to travel in space.

(Nhiều đứa trẻ mơ ước trở thành phi hành gia vì chúng muốn du hành trong không gian.)

5 Some people believe that Mars will become the second planet that has life.

(Một số người tin rằng sao Hỏa sẽ trở thành hành tinh thứ hai có sự sống.)

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close