5.4 - Unit 5. Life in the countryside - SBT Tiếng Anh 8 English Discovery

1 Fill in the blanks with the correct form of the words. 2 Choose the correct option to complete the sentences.3 Find and correct one mistake in each of the following sentences. 4 Fill in the blanks of this paragraph by choosing the correct phrases in the box.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Comparatives and superlatives of adverbs

(So sánh hơn và so sánh nhất của trạng từ)

I can use comparatives of adverbs to talk about living in a big city.

(Tôi có thể sử dụng trạng từ so sánh hơn để nói về cuộc sống ở thành phố lớn.)

1 Fill in the blanks with the correct form of the words.

(Điền vào chỗ trống dạng đúng của từ.)

Lời giải chi tiết:

Bài 2

2 Choose the correct option to complete the sentences.

(Chọn phương án đúng để hoàn thành các câu.)

1 People can find places of entertainment                in big cities than in the countryside.

a more easily    b most easily                 c easier             d easily

(dễ dàng hơn)   (dễ dàng nhất)               (dễ dàng hơn)               (dễ dàng)

2 Since there are a lot of traffic jams in Hà Nội, people use skytrains to travel around                .

a quicker                       b most quickly              c quickly                       d more quickly

(nhanh hơn)                  (nhanh nhất)                 (nhanh)             (nhanh hơn)

3 You should drive                , otherwise an accident may happen next time.

a carefully                     b more carefully                        c fast                            d faster

(cẩn thận)                     (cẩn thận hơn)              (nhanh)             (nhanh hơn)

4 I think children in the countryside have to work                 than those in big cities.

a hard               b harder                                    c hardest                       d hardly

(khó)                            (khó hơn)                                  (khó nhất)                     (hầu như không)

5 It is better to travel by plane because it goes                 than by train.

a more slowly   b slowly                                    c faster             d quicker

(chậm hơn)                   (chậm)                          (nhanh hơn)                  (nhanh hơn)

Lời giải chi tiết:

1 a more easily

(dễ dàng hơn)

People can find places of entertainment more easily in big cities than in the countryside.

(Mọi người có thể tìm thấy những địa điểm giải trí dễ dàng hơn ở các thành phố lớn hơn là ở nông thôn.)

2 d more quickly

(nhanh hơn)

Since there are a lot of traffic jams in Hà Nội, people use skytrains to travel around more quickly.

(Vì Hà Nội thường xuyên ùn tắc giao thông nên mọi người sử dụng tàu trên cao để di chuyển nhanh hơn.)

3 b more carefully

(cẩn thận hơn)

You should drive more carefully, otherwise an accident may happen next time.

(Bạn nên lái xe cẩn thận hơn, nếu không tai nạn có thể xảy ra lần sau.)

4 b harder

((khó hơn)

I think children in the countryside have to work harder than those in big cities.

(Tôi nghĩ trẻ em ở nông thôn phải làm việc vất vả hơn trẻ em ở thành phố lớn.)

5 c faster

(nhanh hơn)     

It is better to travel by plane because it goes faster than by train.

(Tốt hơn là nên đi du lịch bằng máy bay vì nó đi nhanh hơn bằng tàu hỏa.)

Bài 3

3 Find and correct one mistake in each of the following sentences.

(Tìm và sửa một lỗi trong mỗi câu sau.)

Lời giải chi tiết:

1 My elder brother can milk the cows by hand easier than me.

easier => more easily

My elder brother can milk the cows by hand more easily than me.

(Anh trai tôi có thể vắt sữa bò bằng tay dễ dàng hơn tôi.)

2 People in the hometown usually go to bed early, so if you still want to talk, do it quiet.

quiet=> quietly

People in the hometown usually go to bed early, so if you still want to talk, do it quietly.

(Người ở quê thường đi ngủ sớm nên nếu còn muốn nói chuyện thì hãy nói thầm.)

3 Farmers work very hardly during harvest time.

hardly=> hard

Farmers work very hard during harvest time.

(Nông dân làm việc rất chăm chỉ trong thời gian thu hoạch.)

4 In the 21st century, the cities grow quickly than in the past.

quickly=> more quickly

In the 21st century, the cities grow more quickly than in the past.

(Trong thế kỷ 21, các thành phố phát triển nhanh hơn so với trước đây.)

5 After the accident in the past, he now drives carefully than before..

carefully=> more carefully

After the accident in the past, he now drives more carefully than before..

(Sau vụ tai nạn năm xưa, bây giờ anh ấy lái xe cẩn thận hơn trước.)

Bài 4

4 Fill in the blanks of this paragraph by choosing the correct phrases in the box.

(Điền vào chỗ trống của đoạn văn này bằng cách chọn các cụm từ đúng trong hộp.)

Từ vựng:

happily (a): hạnh phúc

faster (a): nhanh hơn

more slowly (a): chậm hơn

more easily (a): dễ dàng hơn

more quickly (a): nhanh hơn nữa

Lời giải chi tiết:

Living in the countryside

(Sống ở nông thôn)

In my opinion, living in the countryside is much more comfortable than in big cities. The pace of life in rural areas moves more slowly than in the urban ones, so people can fully enjoy the peace and quietness while living there. In small towns, people can also find houses with lower cost more easily which can save them a lot of money. Moreover, although many vehicles such as trains and planes in big cities go faster than other means of transport, they cause a lot of pollution. In some European cities, many citizens choose to cycle to stay healthy and protect the environment when living in big cities. The countryside now grows more quickly than in the past with better facilities, so for many people it is still convenient living in the countryside. Many people live happily in the countryside instead of choosing crowded and busy cities.

(Theo tôi, sống ở nông thôn thoải mái hơn nhiều so với ở thành phố lớn. Nhịp sống ở nông thôn diễn ra chậm hơn so với thành thị nên người dân có thể tận hưởng trọn vẹn sự bình yên, tĩnh lặng khi sống ở đó. Ở các thị trấn nhỏ, người dân cũng có thể dễ dàng tìm được những ngôi nhà với chi phí thấp hơn, điều này có thể giúp họ tiết kiệm rất nhiều tiền. Hơn nữa, mặc dù nhiều phương tiện như tàu hỏa, máy bay ở các thành phố lớn đi nhanh hơn các phương tiện giao thông khác nhưng lại gây ô nhiễm rất lớn. Tại một số thành phố châu Âu, nhiều người dân lựa chọn đạp xe để giữ sức khỏe và bảo vệ môi trường khi sống ở các thành phố lớn. Nông thôn bây giờ phát triển nhanh hơn trước với cơ sở vật chất tốt hơn nên đối với nhiều người, cuộc sống ở nông thôn vẫn thuận tiện. Nhiều người sống hạnh phúc ở nông thôn thay vì lựa chọn những thành phố đông đúc, sầm uất.)

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close