Phép nhân và phép chia hai phân số

Công thức tính phép nhân, phép chia hai phân số - Công thức Toán 5

Tổng hợp đề thi vào lớp 6 các trường

Có đáp án và lời giải chi tiết

1. Phép nhân hai phân số

Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.

$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{{a \times c}}{{b \times d}}$

Ví dụ :       $\frac{4}{9} \times \frac{5}{{12}} = \frac{{4 \times 5}}{{9 \times 12}} = \frac{{20}}{{108}} = \frac{5}{{27}}$

Hoặc           $\frac{4}{9} \times \frac{5}{{12}} = \frac{{4 \times 5}}{{9 \times 12}} = \frac{{{4} \times 5}}{{9 \times {4} \times 3}} = \frac{5}{{27}}$

2. Phép chia hai phân số

Muốn chia một phân số cho một phân số, ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

$\frac{a}{b}:\frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$

Ví dụ :       $\frac{4}{{21}}:\frac{{20}}{9} = \frac{4}{{21}} \times \frac{9}{{20}} = \frac{{4 \times 9}}{{21 \times 20}} = \frac{{{4} \times {3} \times 3}}{{{3} \times 7 \times {4} \times 5}} = \frac{3}{{35}}$ 

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close