Phép nhân và phép chia hai phân số

Công thức tính phép nhân, phép chia hai phân số - Công thức Toán 5

Đề thi vào lớp 6 năm 2024 mới nhất có đáp án

Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh

1. Phép nhân hai phân số

Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.

$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{{a \times c}}{{b \times d}}$

Ví dụ :       $\frac{4}{9} \times \frac{5}{{12}} = \frac{{4 \times 5}}{{9 \times 12}} = \frac{{20}}{{108}} = \frac{5}{{27}}$

Hoặc           $\frac{4}{9} \times \frac{5}{{12}} = \frac{{4 \times 5}}{{9 \times 12}} = \frac{{{4} \times 5}}{{9 \times {4} \times 3}} = \frac{5}{{27}}$

2. Phép chia hai phân số

Muốn chia một phân số cho một phân số, ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

$\frac{a}{b}:\frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$

Ví dụ :       $\frac{4}{{21}}:\frac{{20}}{9} = \frac{4}{{21}} \times \frac{9}{{20}} = \frac{{4 \times 9}}{{21 \times 20}} = \frac{{{4} \times {3} \times 3}}{{{3} \times 7 \times {4} \times 5}} = \frac{3}{{35}}$ 

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close